Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

PSG w 2017 r. w ramach obsługi klientów w procesie przyłączania wydała ponad 150,7 tys. szt. warunków przyłączenia do sieci gazowej (wzrost o ok. 18 % w odniesieniu do 2016 r.) oraz zawarła ponad 69,6 tys. umów przyłączeniowych z klientami na budowę ponad 77,8 tys. nowych przyłączy (wzrost o ok. 21% w odniesieniu do 2016 r.).

Podpisanych zostało 486 listów intencyjnych na gazyfikację kolejnych gmin w kraju. W całym 2017 r. zrealizowano 54 922 sztuk przyłączy o łącznej długości 544,6 km.

Od 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona nowa trójstopniowa struktura organizacyjna, w której wydzielono Centralę i 17 Zakładów Gazowniczych. Docelowo, w ramach Oddziałów funkcjonować będzie 172 Gazowni i 59 Placówek Gazowniczych, razem 231 jednostek organizacyjnych PSG.

W 2017 r. rozliczenia z odbiorcami PSG prowadzone były na podstawie Taryfy Nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz zmian ww. taryfy, które weszły w życie odpowiednio z dniem 1 stycznia 2016 r. i 1 lipca 2016 r. W 2017 r. nie nastąpiła zmiana poziomu stawek taryfowych w stosunku do 2016 r.

Ilość gazu przesyłanego systemem dystrybucyjnym w mln m3

PSG jako operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego, co odbywa się na podstawie stosownych umów dystrybucyjnych. W 2017 r. PSG zawarła łącznie 13 nowych umów dystrybucyjnych ze Zleceniodawcami Usług Dystrybucyjnych oraz 2 Międzyoperatorskie Umowy Dystrybucyjne. Ponadto, w całym roku PSG obsłużyła łącznie około 260 tys. wszystkich typów Pojedynczych Zleceń Dystrybucji.

Długość sieci własnych z przyłączami (tys. km) oraz wolumen dystrybuowanego gazu (mld m3)