Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Ryzyko ograniczenia rozwoju rynku w aspekcie zasilania sieci dystrybucyjnej

 

Ograniczenia na puntach wejścia do systemu dystrybucyjnego wynikają z ograniczenia sieci zasilającej i niewystarczającej przepustowości stacji gazowych. W konsekwencji mogą mieć miejsca ograniczenia w przyłączeniu nowych odbiorców oraz realizacji nowych gazyfikacji. Dodatkowo może nastąpić utrata odbiorców końcowych na rzecz konkurencji bezpośredniej lub substytucyjnej.

Ryzyko konkurencji bezpośredniej

 

Działalność firm zajmujących się budową lub/i eksploatacją sieci dystrybucyjnych oraz stacji regazyfikacji ogranicza możliwości rozwojowe Grupy PGNiG oraz zmniejsza rentowność wybudowanych sieci.

Ryzyko braku długoterminowej polityki regulacyjnej

 

Ryzyko związane jest z brakiem akceptacji URE dla zamrożenia poziomu taryfy. Materializacja ryzyka skutkować może obniżeniem stawek taryfowych oraz pojawieniem się trudności z zatwierdzeniem każdej kolejnej taryfy. Działaniem zabezpieczającym przed materializacją ryzyka jest wypracowanie modelu regulacyjno-ekonometrycznego oraz porozumienie w tym obszarze z URE.

Roszczenia właścicieli nieruchomości

 

Ryzyko związane jest z brakiem uregulowania trwałego tytułu prawnego do nieruchomości na etapie realizacji inwestycji oraz wzrostem świadomości prawnej właścicieli nieruchomości. Do konsekwencji materializacji ryzyka zaliczyć można wygórowane (nierynkowe) roszczenia właścicieli nieruchomości, eskalację postępowań sądowych, koszty sądowe, roszczenia o usunięcie lub przebudowę infrastruktury oraz roszczenia związane bezumownym korzystaniem z nieruchomości.

Źródła zasilania systemu dystrybucyjnego

 

Ograniczenia w przepustowości sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM skutkują istotnym opóźnieniem procesów rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej przez PSG. Ryzyko może wpływać na dynamikę przyłączeń nowych odbiorców do sieci PSG oraz wzrost wolumenu dystrybucji gazu.

Ustawodawstwo

 

Ryzyko to wynikać może z prac zmierzających do zmian istniejących lub wprowadzenia nowych aktów prawnych. Skutkiem materializacji ryzyka mogą być utrudnienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji związanych z nowelizacją przepisów prawa i brakiem ich spójności. Dodatkową konsekwencją mogą być koszty związane z koniecznością opracowania wprowadzonych przepisami dokumentów lub uzyskania dodatkowych uzgodnień. Różna interpretacja przepisów przez jednostki samorządowe skutkować może wydłużonym procesem pozyskiwania dokumentów i decyzji.

Substytucja

 

Ryzyko substytucji związane jest z pojawieniem się niższych kosztów użytkowania paliw alternatywnych oraz brakiem dostępności i przepustowości sieci gazowej. Ryzyko może wynikać z braku możliwości korzystania z szerokiego katalogu narzędzi marketingowych ze względu na charakter prowadzonej działalności (rozdzielenie działalności dystrybucyjnej od handlowej), a także z kierunków rozwoju polityki energetycznej państwa i notowaniami paliw na giełdach. Może to w konsekwencji skutkować ograniczeniami w realizacji programów gazyfikacji nowych obszarów oraz mniejszym wzrostem przychodów i wolumenu, a także spadkiem efektywności wybudowanych sieci.

Ograniczenie kwoty alokacji środków UE na finansowanie projektów z obszaru dystrybucji

 

Ryzyko to wynikać może z priorytetyzacji kierunków alokacji środków przyjętej przez instytucje rozdziału środków UE. Tym samym może to skutkować brakiem możliwości finansowania zgłoszonych projektów lub niską efektywnością inwestycji, które nie otrzymają dofinansowania.