Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Wybrane dane finansowe segmentu (mln zł)

* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy PGNiG

Wybrane dane finansowe segmentu

mln zł 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym 4 937 4 915 4 585 4 283 4 250
– usługa dystrybucji poza GK PGNiG 788 729 363 67 23
– usługa dystrybucji do GK PGNiG 3 807 3 657 3 748 3 868 4 045
EBITDA 2 493 2 559 2 339 2 002 1 596
EBITDA skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego 2 490 2 563 2 341 1 994 1 597

 

Wolumen dystrybucji gazów (gaz wysokometanowy, zaazotowany, propan-butan, koksowniczy)

w jednostkach naturalnych mln m3 2017 2016 2015 2014 2013
Razem wolumen dystrybucji gazów 11 645 10 858 9 823 9 586 10 128
– w tym gaz wysokometanowy 9 797 9 301 8 646 8 495 8 922
– w tym gaz zaazotowany 989 836 643 568 610
w tym poza GK PGNiG 3 110 3 081 1 793 804 641

Wynik operacyjny segmentu Dystrybucja w 2017 r. zmniejszył się o 4% wobec 2016 r. i osiągnął poziom 1 568 mln zł, natomiast powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 2 493 mln zł, czyli o 66 mln zł mniej niż rok wcześniej. W 2017 r. odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 22 mln zł podczas gdy przychody z usługi dystrybucyjnej o 209 mln zł, czyli 5% r/r przy wolumenie dystrybucji sięgającym 11,7 mld m3 (wyższym o 7% r/r). Koszty poniesione w 2017 r. były nieznacznie wyższe (o 89 mln zł, czyli 3% r/r). Na zwiększenie kosztów w segmencie główny wpływ miał m.in.: wzrost kosztów pracowniczych (1 149 mln zł w 2017 r. vs 995 mln zł w 2016 r.)

Stopień pokrycia geograficznego pod kątem liczby gazyfikowanych gmin – 59,7%. Liczba gmin w Polsce według GUS w 2017 r. – 2 478, w tym zgazyfikowanych – 1 479.