Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

W obszarze badań, rozwoju i innowacji w PGNiG SA zostały stworzone solidne podstawy do zdynamizowania działań oraz prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej na dużą skalę oraz w sposób systemowy. Model działań rozwojowych wdrożony i stosowany w PGNiG SA, jest jednym z najbardziej kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań działalności B+R+I w dużych polskich spółkach.

Kierując się formułą „open innovation” uruchomiono własny inkubator dla startupów o nazwie InnVento, którego celem jest wspieranie startupów działających na rzecz branży energetycznej oraz wspólne poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań. To pierwsza tego typu inicjatywa w sektorze naftowo-gazowym w Polsce, która już w pierwszym roku działalności uzyskała interesujące oferty z prawie 90 startupów. Uczestniczono w zewnętrznych programach akceleracji startupów. W ramach projektu GeoMetan rozpoczęto prace związane z przedeksploatacyjnym ujęciem gazu ziemnego z pokładów węgla kamiennego. W 2017 r. pozyskano 96 nowych ofert na wykonanie prac badawczo-rozwojowych z ponad 24 instytucji badawczych. Spośród nich rozpoczęto realizację 24 umów badawczo-rozwojowe na łączną kwotę 18,2 mln zł. Ponadto podpisano 17 nowych umów na realizacje projektów badawczych. Rozszerzono kompetencje Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego PGNiG SA (CLPB) wdrażając do komercjalizacyjnego stosowania układy pomiarowe dla tzw. małoskalowego LNG (małe wolumeny). Sfinalizowano działania związane z uruchomieniem wspólnie z NCBR i Gaz-System SA w roku 2018, największego programu badawczego w obszarze gazownictwa – programu INGA (Innowacyjne Gazownictwo) o sumarycznym budżecie 400 mln. zł.

Najważniejsze osiągnięcia w obszarze badań, rozwoju i innowacji B+R+I w 2017 r. to:

 • Otwarcie inkubatora InnVento, którego celem jest wspieranie rozwoju startupów z branży energetycznej i nawiązywanie współpracy biznesowej z tymi podmiotami oraz wspólne poszukiwanie nowych technologicznych rozwiązań. W ciągu pół roku działalności InnVento zgłosiło się do nas 87 startupów, 50 szczegółowo zaprezentowało się GK PGNiG podczas „Pitch Day”. 5 projektów zostało skierowanych do pilotażowego wdrożenia;
 • Uczestnictwo w rządowym programie pn.: „Scale Up” w ramach „Start in Poland”, gdzie wspólnie z MIT Enterprise Forum Poland, PGNiG SA poszukiwało startupów do programu akceleracji, w ramach Ścieżki Energia. Podczas dwóch rund akceleracji uruchomiono 7 pilotażowych wdrożeń;
 • W dniu 16 listopada 2017 roku odpisaliśmy umowę z NCBiR oraz Gaz-System dotyczącą realizacji największego programu badawczego w historii Grupy PGNiG pod nazwą INGA (Innowacyjne Gazownictwo) na łączną kwotę 400 mln zł, z czego połowa będzie pochodzić ze środków NCBR. Program obejmuje większość segmentów działalności Grupy PGNiG i koncentruje się na zagadnieniach badawczych mogących przynieść wymierne efekty ekonomiczne dla GK PGNiG. Zakładany wkład finansowy PGNiG w programie INGA w latach 2018-2022 może wynieść nawet 133 mln zł;
 • Zakończenie prac przygotowawczych do realizacji strategicznego dla PGNIG SA projektu GEOMETAN – przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego. Jest to projekt, którego głównym celem jest wsparcie prac nad rozwojem technologii pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego przed ich eksploatacją oraz zwiększenie potencjału wydobywczego metanu jako znaczącego paliwa dla sektora energetyki. Prace w ramach projektu będą polegały na pozyskaniu metanu poprzez odwiercone z powierzchni otwory kierunkowe z odcinkami horyzontalnymi w pokładach węgla, z zastosowaniem technologii szczelinowania hydraulicznego. Na potrzeby realizacji projektu opracowano „Studium Wykonalności”. Podpisane zostaną listy intencyjne ze spółkami JSW, PGG oraz Tauron Polska Energia. W ramach projektu wykonane zostaną w trzech lokalizacjach na terenach polskich spółek węglowych, demonstracyjne instalacje ujęcia metanu z odwierconych z powierzchni otworów kierunkowych w złożach węgla oraz przeprowadzone zostaną testy produkcyjne. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników prac, następstwem projektu będzie przemysłowe wdrożenie ujęcia metanu z planowanych do eksploatacji pokładów węgla na wybranym obszarze. Szacunkowy budżet projektu wynosi 200 mln zł;
 • Powołanie w czerwcu 2017 przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE-CMM). Centrum zostało utworzone i działa pod auspicjami i w ścisłej współpracy z Europejską Komisją Gospodarczą Narodów Zjednoczonych (UNECE) oraz jej Grupą Ekspertów ds. Metanu z Kopalń. Współpraca z ICE-CMM pozwoli na rozwój nowych technologii, na zwiększenie efektywności odmetanowania kopalń, ale także na pozyskiwanie metanu z pokładów węgla.
 • Zakończenie z sukcesem etapu B+R związanego z innowacyjnym podejściem do pomiarów rozliczeniowych w rozwijanym obszarze tzw. małoskalowego LNG – projekty SMOK. Rok 2017 zakończono wdrożeniem projektu SMOK polegającym na komercyjnym zalegalizowaniu przepływomierzy do pomiaru strumieni przepływu gazów skroplonych na kilkudziesięciu cysternach różnego typu. Jeszcze w roku 2017 dokonano pierwszego w Polsce, w pełni opomiarowanego przetankowania w warunkach obiektowych partii LNG , z cysterny transportowej do zbiorników stacjonarnych, co należy traktować jako początek  nowego podejścia do pomiarów rozliczeniowych LNG oraz stworzenie realnej możliwości powiększenia  portfela klientów dla LNG;
 • Powołanie II kadencji Naukowej Grupy Doradczej (NGD) – społecznego, interdyscyplinarnego zespołu konsultacyjno-doradczego, wspierającego obszar badań rozwoju i innowacji PGNiG SA. W skład NGD wchodzi piętnaścioro profesorów – wybitnych uczonych z czołowych polskich uczelni i instytutów;
 • Zakończenie pierwszego etapu programu FORESIGHT, którego celem była identyfikacja nowych obszarów rozwojowych dla PGNiG SA, mogących przynieść spółce przewagę konkurencyjną oraz być pomocne w pracach nad długoterminową  strategią;
 • Zakończenie III edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG”. Konkurs skierowany do młodych naukowców, studentów i doktorantów ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG.  W roku 2017 nagrody przyznano za projekty dotyczące oczyszczania gazu popiołem ze spalanego węgla, wykorzystanie silnika rakietowego przy wydobyciu metanu oraz pozyskania izotopu helu He3;
 • Powołanie pierwszej w PGNiG pilotażowej Rady Portfela Obszaru Innowacji, wspierającej Dep. Innowacji i Rozwoju Biznesu w zarządzaniu portfelem i celami strategicznymi obszaru. W 2017 roku Rada zbierała się trzykrotnie, oceniając i rekomendując do dalszej realizacji 15 projektów innowacyjnych.
 • PGNiG SA wyróżnione Laurem innowacyjności w kategorii: Usługi i inne rozwiązania innowacyjne o charakterze społeczno – gospodarczym za projekt – Inkubatora dla Startaupów InnVento.

Większość działań obszaru badań i rozwoju (B+R) koncentrowała się w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie

Do planowanych działań w obszarze B+R+I w 2018 r. należą:

 • Formalne uruchomienie programu INGA, przeprowadzenie pełnej procedury dla I-ego konkursu: nabór i ocena wniosków konkursowych, wytypowanie zwycięskich ofert, podpisywanie pierwszych umów o realizację projektów Program INGA będzie realizowany w następujących obszarach badawczych: Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych, Pozyskanie metanu z pokładów węgla kamiennego, Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych, Sieci gazowe, Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG, Technologie wodorowe i paliwa gazowe, Technologie współpracy z klientami, Ochrona środowiska;
 • Powołanie w ramach PGNiG SA Rady Portfela Obszaru B+R odpowiadającego za zasady kwalifikacji i zarządzania portfelem projektów B+R oraz koordynującego współpracę w tym zakresie w ramach Grupy Kapitałowej;
 • Rozpoczęcie projektów z obszaru problematyki i technologii wodorowych umożliwiających uzyskania nowych kompetencji i nowych możliwości biznesowych
  w zakresie produkcji, magazynowania i transportu wodoru oraz zwiększenia wolumenu gazu na rynku polskim;
 • Uruchomienie prac związanych z technologią uzyskania izotopu helu-3 z ciekłego helu – izotop hel-3 jest niezwykle poszukiwanym materiałem stosowanym w systemach bezpieczeństwa, diagnostyce medycznej i energetyce jądrowej;
 • Komercjalizacja systemu rozliczania LNG w oparciu o wypracowane metody dynamiczne pomiaru bezpośredniego, metody typu SMOK, odnośnie bunkrowań paliw LNG, zarówno w basenie Morza Bałtyckiego jak i w obszarze wód śródlądowych;
 • Komercjalizacja mobilnych systemów próbkowania LNG na stacjach regazyfikacji – projekt „LNG Sampling”, który pozwoli na dalsze podniesienie dokładności rozliczeń energetycznych LNG w każdej skali;
 • Opracowanie i wdrożenie Modelu ochrony własności intelektualnej w obszarze B+R, kompleksowego zbioru zasad (w postaci regulaminu) oraz wytycznych (m.in. w postaci tzw. „dobrych praktyk”), które kompleksowo obejmują obszar ochrony i zarządzania własnością intelektualną w obszarze B+R. Model wykorzystywany będzie także dla realizacji działań z obszaru innowacji PGNiG SA;
 • Sukcesywne uruchamianie nowych projektów B+R+I pozyskanych w ramach akcji ofertowej i działań własnych;
 • Zakończenie uruchamianych projektów B+R+I (w tym Turboekspander małej mocy i Technologia wierceń małośrednicowych przy użyciu wody) oraz uruchomienie kolejnych etapów realizacji w/w projektów celem osiągniecia fazy komercjalizacji do komercjalizacji;
 • Przygotowanie stosownych rekomendacji dotyczących ukierunkowania strumienia finansowania projektów w portfelu obszarowym badań, rozwoju i innowacji na podstawie przeprowadzonych w Spółce eksperckich badań ankietowych dotyczących oceny kluczowych i perspektywicznych zagadnień dotyczących przedmiotu zainteresowania Spółki w obszarze B+R+I (FORESIGHT);
 • Dalsza współpraca z MIT Enterprise Forum Poland w kolejnych rundach akceleracji w obszarze współpracy ze startupami;
 • Uczestnictwo w Poland Prize, który jest częścią programu Start in Poland i realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem programu jest umożliwienie zagranicznym startupom rozpoczęcie działalności w Polsce oraz wykreowanie Polski na kraj pierwszego wyboru prowadzenia działalności w Europie środkowo-Wschodniej;
 • Przygotowanie koncepcji projektu „Early-startup” pozwalającego na współpracy ze startupami dysponującymi ofertami projektowymi o niskim poziomie rozwoju TRL
  z włączeniem do współpracy i inkubacji polskie instytucje naukowo badawcze;
 • Opracowanie ścieżki komercjalizacji i modelu komercjalizacji dla obszaru B+R+I.