Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Administracyjne ustalanie cen gazu ziemnego i liberalizacja rynku gazu w Polsce

 

Obrót gazem ziemnym prowadzony na giełdowym rynku gazu ziemnego zwolniony jest z obowiązku taryfowania. W związku z postępującym procesem liberalizacji rynku gazu w Polsce nastąpiło stopniowe uwolnienie cen gazu dla odbiorców. W pierwszej kolejności proces ten objął odbiorców hurtowych oraz największych odbiorców biznesowych. W przypadku sprzedaży paliwa gazowego za pośrednictwem TGE lub bezpośrednio do odbiorców po cenach zbliżonych do notowań na TGE, istnieje ryzyko uzyskania przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego niższych od kosztów jego nabycia. Spowodowane jest to nasilającą się tendencją odchodzenia rynkowych cen gazu od cen produktów ropopochodnych, które nadal wpływają na kształtowanie się cen w długoterminowych kontraktach importowych. W związku z powyższym przychody obarczone są ryzykiem prognozowania. Nietrafność oszacowania wysokości kosztów (w szczególności kosztów zakupu paliwa gazowego) może skutkować ryzykiem nieprawidłowego skalkulowania poziomu cen sprzedaży i opłat, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na działalność regulowaną PGNiG OD jest uzależnienie przychodów spółki m.in. od taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE. Poziom taryf decyduje o możliwości uzyskania przychodów pokrywających ponoszone koszty uzasadnione wraz ze zwrotem z zaangażowanego kapitału. W obecnych warunkach znacząca wielkość tych przychodów jest zależna od cen sprzedaży paliwa gazowego i podlega regulacji. Nietrafność oszacowania zapotrzebowania na gaz (przenosząca się na wielkość prognozowanych zakupów) oraz niemożliwe do dokładnego zaprognozowania zmiany cen gazu ziemnego nabywanego na TGE mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe PGNiG OD.

Zakłócenia w dostawach gazu z kierunku wschodniego

 

W dniu 20 czerwca 2017 r. doszło do pogorszenia jakości gazu ziemnego przesyłanego do Polski oraz tranzytem gazociągiem jamalskim w zakresie temperatury punktu rosy wody. W związku z zaistniałą sytuacją GAZ-SYSTEM w okresie od godziny 6:00 dnia 21 czerwca do godziny 6:00 dnia 23 czerwca 2017 r. wstrzymał możliwość dostarczania gazu do krajowego systemu przesyłowego przez Punkt Wzajemnego Połączenia. W okresie trwania ograniczenia PGNiG uzupełniało dostawy odbiorem gazu z podziemnych magazynów gazu, zapewniając tym samym niezakłócone dostawy dla odbiorców Grupy PGNiG.

Poza powyższą sytuacją wynikającą z technicznych przyczyn, w 2017 r. nie wystąpiły zakłócenia w dostawach gazu ziemnego z kierunku wschodniego. W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na Ukrainie oraz na bazie doświadczeń przełomu okresów 2014 i 2015 istnieje ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostawach gazu ziemnego dostarczanego przez OOO Gazprom Export.

Kontrakty na dostawę gazu na zasadach take-or-pay

 

PGNiG jest stroną dwóch kontraktów długoterminowych na dostawę paliwa gazowego do Polski posiadających tzw. klauzulę take or pay (kontrakt jamalski i kontrakt katarski). Przy założeniu utrzymania portfela klientów PGNiG na dotychczasowym poziomie realizacja tychże kontraktów w ilościach określonych w odpowiednich klauzulach take or pay oznaczać będzie minimalizowanie zakupów gazu spotowego. W przypadku utraty rynku przez PGNiG istnieje ryzyko konieczności szukania nowych możliwości zagospodarowania nadwyżek gazu w portfelu.

Konkurencja

 

Podmioty konkurencyjne intensyfikują działania w zakresie sprzedaży paliwa gazowego – konkurują ceną paliwa gazowego bądź łączą w swej ofercie sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej. W 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy – Prawo energetyczne, na skutek czego został zniesiony obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf dla odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców pobierających paliwo gazowe w gospodarstwie domowym. Mając powyższe na uwadze, w perspektywie najbliższych lat nastąpi pełne uwolnienie cen gazu dla odbiorców, co niewątpliwie będzie miało wpływ na sytuację Grupy PGNiG, w szczególności PGNiG OD. Należy przypuszczać, że jednym ze skutków uwolnienia będzie zmniejszenie udziału PGNiG w rynku gazu, co jest zjawiskiem obserwowanym we wszystkich krajach, w których nastąpiło uwolnienie cen gazu dla odbiorców. Działaniem Grupy PGNiG w celu ograniczenia tego zjawiska jest przede wszystkim przygotowanie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty dla odbiorców.