Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Wybrane dane finansowe segmentu (mln zł)

* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy PGNiG

 

Sprzedaż gazu ziemnego poza Grupą PGNiG (mln m3)

Wybrane dane finansowe segmentu

mln zł 2017 2016** 2015* 2014* 2013*
Przychody ze sprzedaży ogółem 30 495 28 180 31 742 28 825  25 659
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG, w tym: 30 000 27 733 31 274 28 367  25 341
– gazu wysokometanowego i zaazotowanego 27 813 25 615 29 413 26 555  24 392
Przychody ze sprzedaży między segmentami 495 454  468 458  318
EBITDA (435) 614 623 764  170
EBITDA skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego (70) 626  627 822 183
* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności GK PGNiG

 

Sprzedaż gazu ziemnego poza Grupą PGNiG

mln m3 2017 2016 2015 2014 2013
Gaz wysokometanowy (E) 25 261 22 818 21 596 17 289 14 934
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 701 671 611 514 519
RAZEM (przeliczony na E) 25 962 23 489 22 207 17 803 15 453
w tym:
PGNiG 16 159 13 734 12 415 12 834 14 070
PGNiG OD 7 617 7 245 7 753 3 209
PST 2 186 2 510 2 039 1 760 1 383

Strata operacyjna segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosła w 2017 r. -640 mln zł, będąc wynikiem o 1 045 mln zł gorszym od zysku na poziomie +405 mln zł osiągniętym w 2016 r. Na poziomie EBITDA wykazano stratę w wysokości -435 mln zł, co jest wynikiem niższym o 1 049 mln zł w porównaniu do 2016 r. gdy Grupa wypracowała wynik na poziomie +614 mln zł. Przychody segmentu ukształtowały się na poziomie 30 495 mln zł, o 2 315 mln zł (8%) wyższym w stosunku do poprzedniego roku.

W 2017 r. nastąpił istotny wzrost kosztów operacyjnych segmentu (o 3 360 mln zł, czyli 12%). Gorszy wynik segmentu jest efektem wpływu wyższych cen ropy naftowej na koszt pozyskania gazu i w efekcie przełożyło się na słabszą marżowość. Ponadto wyniki segmentu w 2017 r. zostały obniżone o 364 mln zł w konsekwencji zawiązania odpisów z tytułu utraty wartości majątku trwałego (w 2016 r. wpływ odpisów -12 mln zł) oraz o 54 mln z tytułu odpisów na zapasy (w tym gazu w PMG), podczas gdy w 2016 r. rozwiązanie odpisów poprawiło wyniki segmentu o niemal 200 mln zł.

Stan zapasów gazu należącego do PGNiG w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego na koniec 2017 r. wynosił ok. 2,3 mld m3 i był zbliżony do stanu na koniec roku poprzedniego, w którym zapas ten wyniósł 2,2 mld m3.