Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

W 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosły 3,2 mld zł i były o 7% wyższe od nakładów poniesionych w 2016 r. Wysokość nakładów w poszczególnych segmentach działalności PGNiG i Grupa PGNiG przedstawiają poniższe tabele.

Nakłady inwestycyjne¹ poniesione na rzeczowe aktywa trwałe PGNiG w 2017 r.

2017 2016² Stopień wykonania planu 2017
I. Poszukiwanie i Wydobycie, w tym: 867 830 55%
1 Poszukiwanie 475 398
w tym nakłady na odwierty negatywne 60 77
2 Wydobycie 392 432
II. Obrót i Magazynowanie 47 73 80%
1. Obrót 3 1
2. Magazyny segmentu Obrót i Magazynowanie 43 72
III. Pozostałe segmenty 134 111 76%
IV. Nakłady inwestycyjne łącznie (I+II+III) 1 047 1 014 50%
1) w tym m.in. skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego
2) zestawienie za 2016 r. uwzględnia przesunięcie obszaru centrum korporacyjne do Pozostałe segmenty

Nakłady inwestycyjne¹ poniesione na rzeczowe aktywa trwałe Grupa PGNiG w 2017 r.

2017 2016² Stopień wykonania planu 2017³
I. Poszukiwanie i Wydobycie, w tym: 1 214 1 254 57%
1 Norwegia 275 343
2 Pakistan 100 98
3 Libia 4 6
II. Obrót i Magazynowanie 60 82 55%
III. Dystrybucja 1 265 1 109 86%
IV. Wytwarzanie 526 438 58%
V. Pozostałe segmenty 145 120 66%
VI. Nakłady inwestycyjne łącznie (I-V) 3 210 3 003 66%
1) w tym m.in. skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego
2) zestawienie za 2016 r. uwzględnia przesunięcie obszaru centrum korporacyjne do Pozostałe segmenty
3) nakłady planowane w 2017 r. bez uwzględnienia wydatków na potencjalne akwizycje w Norwegii

Kluczowe projekty i wydatki inwestycyjne w segmencie: