Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Wybrane dane finansowe segmentu (mln zł)

* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy PGNiG

Wydobycie gazu ziemnego Grupy PGNiG (mln m3)

Ropa naftowa, kondensat i NGL w Grupie PGNiG (tys. ton)

Wybrane dane finansowe segmentu

mln zł 2017 2016** 2015* 2014* 2013*
Przychody ze sprzedaży ogółem 6 118 5 289 4 855 6 071 6 185
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG, w tym: 3 092 2 776 3 148 4 346 4 580
– gazu wysokometanowego i zaazotowanego 602 517 553 573 577
– ropy naftowej, kondensatu i NGL 1 862 1 606 1 945 2 654 2 757
– usługi geofizyczne, geologiczne i wiertnicze 358 429 382 761 833
Przychody między segmentami 3 026 2 513 1 707 1 725 1 605
EBITDA 3 865 2 206 2 426 3 143 3 381
EBITDA skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego 3 944 2 977 2 980 3 812 3 908
* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności GK PGNiG

 

Wydobycie gazu ziemnego Grupy PGNiG

mln m3 2017 2016 2015 2014 2013
Gaz wysokometanowy (E) 1 863 1 918 2 027 1 876 1 890
w Polsce 1 315 1 401 1 454 1 457 1 550
Oddział PGNiG w Zielonej Górze
Oddział PGNiG w Sanoku 1 315 1 401 1 454 1 457 1 550
w Norwegii 548 517 573 419 340
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 2 674 2 540 2 564 2 628 2 686
w Polsce 2 524 2 481 2 513 2 570 2 661
Oddział PGNiG w Zielonej Górze 2 468 2 422 2 441 2 490 2 574
Oddział PGNiG w Sanoku 56 59 72 80 87
w Pakistanie – Oddział PGNiG w Pakistanie 150 59 52 58 25
RAZEM (przeliczony na E) 4 537 4 458 4 591 4 504 4 576

 

Sprzedaż gazu ziemnego z segmentu poza Grupą PGNiG

mln m3 2017 2016 2015 2014 2013
Gaz wysokometanowy (E) 31 77 54 33 36
w Polsce 31 53 52 33 36
w Norwegii 24 1
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 795 703 684 738 683
w Polsce 646 645 633 682 658
w Pakistanie 149 58 51 56 25
RAZEM (przeliczony na E) 825 780 738 771 719

 

Ropa naftowa* w Grupie PGNiG

tys. ton 2017 2016 2015 2014 2013
Wydobycie ropy naftowej* 1 257 1 318 1 428 1 207 1 099
w Polsce 787 763 765 789 815
Oddział PGNiG w Zielonej Górze 747 719 719 742 766
Oddział PGNiG w Sanoku 40 44 46 47 49
w Norwegii 470 555 664 418 283
Sprzedaż ropy naftowej* 1 269 1 347 1 391 1 169 1 106
z wydobycia w Polsce 791 754 772 780 809
z wydobycia w Norwegii 479 593 619 389 297
* razem z kondensatem i NGL

Segment Poszukiwanie i Wydobycie na koniec 2017 r. zanotował zysk na działalności operacyjnej w wysokości 2 805 mln zł.

Zysk na działalności operacyjnej był o 1 667 mln zł wyższy niż osiągnięty w poprzednim roku. Na poziomie EBITDA wypracowano zysk w wysokości 3 865 mln zł, co jest wynikiem wyższym od wyniku roku poprzedniego o 1 659 mln zł (75%). Przychody segmentu wzrosły o 829 mln zł, do poziomu 6 118 mln zł (wzrost o 16%), w relacji do przychodów uzyskanych w 2016 r.

W 2017 r. odnotowano spadek wolumenu sprzedaży ropy naftowej (o 6% r/r). Wpływ na to miały głównie przestoje w Norwegii: wyłączenie z eksploatacji dwóch odwiertów na złożu Skarv oraz przestój technologiczny na złożu Vale. Mimo tego Grupa PGNiG odnotowała wzrost przychodów w segmencie ze sprzedaży ropy naftowej o 256 mln zł (16%). Było to skutkiem wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach (średnia kwartalna cena ropy Brent wyrażona w zł była wyższa o ok. 18% w stosunku do wartości z analogicznego okresu roku poprzedniego).

Spadek kosztów operacyjnych o 837 mln zł (20%) w segmencie był efektem istotnie niższych wartości odpisów aktualizujących wartość składników majątku trwałego, które w 2017 r. obciążyły wynik segmentu kwotą 79 mln zł, w stosunku do 771 mln zł w 2016 r.