Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Skonsolidowany rachunek zysków i strat [ mln zł ] 2017 2016
Przychody ze sprzedaży gazu   28 613   26 429 Nota 3.1.
Przychody ze sprzedaży pozostałe   7 244   6 767 Nota 3.1.
Przychody ze sprzedaży   35 857   33 196
Koszt sprzedanego gazu   (20 127)   (18 320) Nota 3.2.
Zużycie innych surowców i materiałów   (2 586)   (2 427) Nota 3.2.
Świadczenia pracownicze   (2 696)   (2 573) Nota 3.2.
Usługi przesyłowe   (1 144)   (1 106)
Pozostałe usługi   (1 749)   (1 412) Nota 3.2.
Podatki i opłaty   (793)   (765)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne   (342)   (332) Nota 3.3.
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby   992   868
Odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie   (833)   (1 155) Nota 3.2.
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA)   6 579   5 974 Nota 2.2.
Amortyzacja   (2 669)   (2 614) Nota 2.2.
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)   3 910   3 360 Nota 2.2.
Koszty finansowe netto   (16)   (76) Nota 3.4.
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych
metodą praw własności
  28   (74) Nota 2.4.
Zysk przed opodatkowaniem   3 922   3 210
Podatek dochodowy   (1 001)   (861) Nota 4.1.
Zysk netto   2 921   2 349
Zysk netto przypadający:
        Akcjonariuszom jednostki dominującej   2 923   2 351
        Udziałom niekontrolującym   (2)   (2)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)   5 778   5 867
        Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w zł)   0,51   0,40
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów [mln zł]

2017

2016

Zysk netto   2 921   2 349
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych   (65)   23
Rachunkowość zabezpieczeń   (76)   783

Nota 7.1.3.

Aktualizacja wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży   (6)   2
Podatek odroczony   15   (149)
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych
metodą praw własności
  (4)   –
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku   (136)   659
Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych   (23)   (29)
Podatek odroczony   4   5
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności   1   (2)
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku   (18)   (26)
Pozostałe całkowite dochody netto   (154)   633
Łączne całkowite dochody   2 767   2 982
Łączne całkowite dochody przypadające:
        Akcjonariuszom jednostki dominującej   2 769   2 984
        Udziałom niekontrolującym   (2)   (2)
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych [mln zł] 2017 2016
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk netto   2 921   2 349
Amortyzacja   2 669   2 614
Podatek dochodowy bieżącego okresu   1 001   861
Wynik z działalności inwestycyjnej   452   884
Pozostałe korekty niepieniężne   304   368 Nota 5.5.2.
Podatek dochodowy zapłacony   (755)   (611)
Zmiana stanu kapitału obrotowego   (1 776)   (543) Nota 5.5.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   4 816   5 922
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie środków trwałych w budowie
dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
  (740)   (713) Nota 2.2.
Wydatki na pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne
  (2 422)   (2 255) Nota 2.2.
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych   (347)   (1 027)
Pozostałe pozycje netto   (354)   153
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (3 863)   (3 842)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wydatki z tytułu nabycia własnych akcji   –   (645)
Wpływy z tytułu zadłużenia   2 218   451 Nota 5.1.
Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   165   89
Wydatki z tytułu zadłużenia   (5 407)   (1 021) Nota 5.1.
Wypłacone dywidendy   (1 156)   (1 062) Nota 3.5.
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   (20)   (78)
Pozostałe pozycje netto   (4)   (3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (4 204)   (2 269)
Przepływy pieniężne netto   (3 251)   (189)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   5 832   6 021
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   –   (4)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu   2 581   5 832 Nota 5.5.3.

 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [mln zł] 

2017

2016

AKTYWA
Rzeczowe aktywa trwałe   32 452   33 149 Nota 6.1.1.
Wartości niematerialne   1 115   1 079 Nota 6.1.2.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego   141   100 Nota 4.1.2.
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw
własności
  1 601   1 229 Nota 2.4.
Pozostałe aktywa   1 055   679 Nota 8.4.
Aktywa trwałe   36 364   36 236
Zapasy   2 748   2 510 Nota 6.2.1.
Należności   5 781   4 288 Nota 6.2.2.
Pochodne instrumenty finansowe   450   623 Nota 7.2.
Pozostałe aktywa   216   129 Nota 8.4.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   2 578   5 829 Nota 5.4.
Aktywa przeznaczone do sprzedaży   66   57 Nota 8.3.
Aktywa obrotowe   11 839   13 436
AKTYWA RAZEM   48 203   49 672
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej   7 518   7 518
Skumulowane pozostałe całkowite dochody   (158)   (4)
Zyski zatrzymane   26 266   24 499
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej   33 626   32 013
Kapitał własny udziałowców niekontrolujących   1   3
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM   33 627   32 016
Zobowiązania z tytułu zadłużenia   951   1 346 Nota 5.1.
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych   725   702 Nota 6.3.1.
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów   1 717   1 641 Nota 6.1.1.1.
Pozostałe rezerwy   181   198 Nota 6.3.2.
Dotacje   767   815 Nota 6.3.3.
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego   2 019   1 932 Nota 4.1.2.
Pozostałe zobowiązania   644   669 Nota 6.3.4.
Zobowiązania długoterminowe   7 004   7 303
Zobowiązania z tytułu zadłużenia   2 055   5 006 Nota 5.1.
Pochodne instrumenty finansowe   322   346 Nota 7.2.
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków*   3 249   3 179 Nota 6.2.3.
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych   371   334 Nota 6.3.1.
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów   53   20 Nota 6.1.1.1.
Pozostałe rezerwy   621   560 Nota 6.3.2.
Pozostałe zobowiązania   901   908 Nota 6.3.4.
Zobowiązania krótkoterminowe   7 572   10 353
ZOBOWIĄZANIA RAZEM   14 576   17 656
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM   48 203   49 672

 

* W tym podatek dochodowy: 217 mln PLN (2016: 180 mln PLN)
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny udziałowców niekontrolujących Kapitał własny razem
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, w tym: Skumulowane pozostałe całkowite dochody z tytułu: Zyski zatrzymane Ogółem
kapitał akcyjny kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej akcje własne różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych stosowania rachunkowości zabezpieczeń aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności
Stan na 1 stycznia 2016 5 900 1 740 (51) (565) (21) 23 733 30 736 5 30 741
Zysk netto   –   –   –   –   –   –   –   –   2 351   2 351   (2)   2 349
Pozostałe całkowite dochody netto   –   –   –   23   634   2   (24)   (2)   –   633   –   633
Całkowite dochody razem   –     –     –     23   634   2   (24)   (2)   2 351   2 984   (2)   2 982
Dywidenda (1 062) (1 062) (1 062) Nota 3.5.
Nabycie akcji własnych   –   –   (645)   –   –   –   –   –   –   (645)   –   (645)
Umorzenie akcji własnych   (122)   –   645   –   –   –   –   –   (523)   –     –   –  
Stan na 31 grudnia 2016 5 778 1 740 (28) 69 2 (45) (2) 24 499 32 013 3  32 016
Zysk netto   –   –   –   –   –   –   –   –   2 923   2 923   (2)   2 921
Pozostałe całkowite dochody netto   –   –   –   (65)   (62)   (5)   (19)   (3)   –   (154)   –   (154)
Całkowite dochody razem   –     –     –     (65)   (62)   (5)   (19)   (3)   2 923   2 769   (2)   2 767
Dywidenda (1 156) (1 156) (1 156) Nota 3.5.
Stan na 31 grudnia 2017 5 778 1 740 (93) 7 (3) (64) (5) 26 266 33 626 1 33 627

Nota 8.1.