Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

W celu sprostania zaostrzonym wymaganiom emisyjnym, sukcesywnie modernizowane są jednostki wytwórcze. Nakłady inwestycyjne PGNiG TERMIKA w 2017 r. wyniosły 258 mln zł, z czego ok. 20 mln zł stanowiły nakłady na ochronę środowiska.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 r. należały:

  • Budowa bloku gazowo–parowego o mocy ok. 450 MW w EC Żerań (BGP Żerań) – w ramach projektu w 2017 r. podpisany został kontrakt na dostawę i montaż bloku. Do realizacji kontraktu, wybrano konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd oraz Polimex-Mostostal SA Ponadto zrealizowano 3 z 4 etapów przebudowy układu wody chłodzącej i rozpoczęto realizację rurociągu zrzutowego. Przekazano wykonawcy teren budowy oraz rozpoczęły się prace budowlane. Ponadto, w styczniu 2017 r. GAZ-SYSTEM uzyskał pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań – Tłocznia Rembelszczyzna oraz przygotował dokumentację przetargową na realizację przedmiotowej inwestycji.
  • Budowa bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW) – w czerwcu 2017 r. zawarto umowę z IDS-BUD SA na budowę rurociągu wody chłodzącej. We wrześniu ukończono proces inwentaryzacji projektu, a w październiku doszło do podpisania umowy ze zwycięzcą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru firmy mającej świadczyć usługi EPCM, tj. konsorcjum: Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Biuro Studiów Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT – KATOWICE” SA – Członek Konsorcjum.
  • Budowa bloku fluidalnego o mocy ok. 70 MWe w Elektrociepłowni Zofiówka – w związku z opóźnieniem po stronie wykonawcy – Energoinstal S.A. – prowadzone są rozmowy z  w sprawie dalszej realizacji kontraktu.
  • Zakończona przebudowa kotła K1 na kocioł biomasowy w EC Siekierki.
  • Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań – w listopadzie 2017 r. podpisano umowę na realizację zadania
  • Zakończone dostosowanie kotła K2 w EC Siekierki do wymogów BAT (Best Available Techniques)
  • Prace nad aktualizacją koncepcji dostosowania EC Pruszków do pracy po roku 2020 w związku ze zmianą paliwa z groszku na miał węglowy
  • Kontynuowano prace związane z przygotowaniem pilotażowego projektu inwestycyjnego z zakresu budowy układu kogeneracyjnego zasilanego gazem wydobywanym przez PGNiG na terenie KGZ Kościan – Brońsko. Wykonano koncepcję techniczną, przygotowano wniosek o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

W celu optymalizacji kosztów PGNiG TERMIKA przeprowadziła dywersyfikację usług remontowych, zwiększając konkurencję wśród dostawców oraz zakończyła wprowadzanie standardów utrzymania i metody zarządzania cyklem życia majątku, ogranicza zużycie energii na potrzeby własne, monitoruje i planuje pracę urządzeń wytwórczych w celu optymalnego wykorzystania potencjału derogacji 17500 h PPK (Przejściowy Plan Krajowy) i złagodzeń dla źródeł szczytowych.

Ponadto PGNiG TERMIKA bierze udział w programach start-up’ów z Grupy PGNiG i MIT EF, a także w ocenie projektów z inkubatora pomysłów InnVento. W 2017 r. rozpoczęto realizację projektu zdalnego odczytu liczników wraz PSG.

Opis wyników zaangażowania kapitałowego w Polską Grupę Górniczą S.A.

W 2017 r. PGG S.A. kontynuowała zapoczątkowane w 2016 r. procesy związane z restrukturyzacją oraz optymalizacją wydobycia węgla kamiennego. W dniu 31 marca 2017 r. Inwestorzy PGG S.A. (w tym PGNiG TERMIKA) zawarli nową Umowę Inwestycyjną określającą zasady dodatkowego dokapitalizowania PGG S.A. na łączną kwotę 1 mld zł celem sfinansowania nabycia aktywów wydobywczych od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Udział PGNiG TERMIKA w powyższym dokapitalizowaniu wyniósł 300 mln zł, a docelowy udział w kapitale zakładowym wyniesie 20,43%.

PGNiG TERMIKA realizuje swoje funkcje nadzoru właścicielskiego bezpośrednio za pośrednictwem członka rady nadzorczej oraz pośrednio w wyniku realizacji Porozumienia Inwestorów reprezentującego 66,4% kapitału zakładowego PGG S.A. oraz posiadającego prawo do wyznaczenia pięciu spośród ośmiu członków rady nadzorczej. W dniu 29 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu spółki przekształconej – zrealizowano tym samym postanowienia zawarte w Umowie Inwestycyjnej o przekształceniu PGG w Spółkę Akcyjną.

W 2017 r. PGG S.A. osiągnęła wyniki finansowe wyższe od zakładanych w Biznes Planie. Istotnymi czynnikami wpływającymi na tą sytuację były wyższe od planowanych światowe ceny węgla oraz konsekwentnie realizowana polityka restrukturyzacyjna.