Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Kapitał finansowy rozumiemy jako zasoby finansowe znajdujące się w dyspozycji Grupy Kapitałowej oraz środki pozyskiwane w toku finansowania.

Celem nadrzędnym aktualnie realizowanej strategii jest wzrost wartości Grupy PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej. Jedną z naszych aspiracji w perspektywie lat 2017-2022 jest osiągnięcie skumulowanego wyniku EBITDA na poziomie 33,7 mld zł. Wymaga to dalszych działań umacniających pozycję konkurencyjną Grupy PGNiG przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju rynku gazu w Polsce oraz dalszej gazyfikacji kraju.

Kluczowe dane:

 • 48 203 mln zł – suma bilansowa
 • 36 364 mln zł – aktywa trwałe
 • 11 839 mln zł – aktywa obrotowe
 • 30,2% – wskaźnik obciążenia zobowiązaniami ogółem
 • 43,3% – wskaźnik obciążenia kapitału własnego zobowiązaniami ogółem
 • 8,7% – ROE
 • 4 816 mln zł – przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Grupy PGNiG
 • -3 863 mln zł – przepływy pieniężne netto na działalności inwestycyjnej Grupy PGNiG

Dane prezentowane na dzień 31.12.2017

Osiągnięte rezultaty:

 • 35 857 mln zł  – przychody ze sprzedaży
 • 3 910 mln zł – skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej (EBIT)
 • 6 579 – EBITDA (wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)
 • 2 921 mln zł – zysk netto
 • 36,3 mld zł – kapitalizacja rynkowa
 • 12,4 – wskaźnik cena / zysk

Jak zarządzamy wynikami:

 • Realizacja ambitnego programu inwestycyjnego, który stanowić ma fundament dla długoterminowego wzrostu wartości przy jednoczesnym gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Założona w strategii wypłata do 50% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy, która możliwa jest dzięki aktywnemu zarządzaniu środkami finansowymi