Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-1, G4-2

Szanowni Państwo,

z satysfakcją przekazuję Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej PGNiG za 2017 r.

Był to okres obfitujący w decyzje i wydarzenia, które wyznaczyły kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na kolejne lata. W marcu zaprezentowaliśmy nową strategię określającą nasze cele i aspiracje na lata 2017-2022. To ambitny, ale w naszej opinii niezbędny do zrealizowania plan związany z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe i technologiczne. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że już w pierwszym roku obowiązywania nowej strategii udało nam się osiągnąć zasadniczy postęp w realizacji wielu jej założeń.

Naszym nadrzędnym celem jest wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGNiG oraz zapewnienie jej stabilności finansowej. Pod tym względem ubiegły rok należy uznać za udany. Przychody wzrosły rok do roku o 8%, do poziomu 35,86 mld zł, a wynik EBITDA na poziomie 6,58 mld zł jest najwyższy w historii Grupy Kapitałowej PGNiG. Biorąc pod uwagę wielkość rynkowej kapitalizacji na koniec 2017 r., PGNiG S.A. była 5. spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rosnące ceny ropy i gazu, które kształtowały się na istotnie wyższym poziomie niż w 2016 r., pozwoliły wygenerować świetne wyniki finansowe naszej działalności w segmencie upstream. Jednocześnie jednak te same czynniki istotnie wpłynęły m.in. na koszt pozyskania gazu, co znalazło odzwierciedlenie w ujemnej kontrybucji segmentu obrotu do EBITDA.

Utrzymaliśmy stabilny wynik segmentu dystrybucji gazu na wysokim poziomie, co jest m.in. pochodną dynamicznego rozwoju całej polskiej gospodarki i wzrostu jej zapotrzebowania na gaz ziemny. Warto również zauważyć, że po raz kolejny bardzo dobre wyniki udało nam się uzyskać w segmencie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. W stosunku do 2016 r. odnotowaliśmy zarówno wyższy poziom przychodów, jak i rekordowy wolumen sprzedaży ciepła oraz energii elektrycznej z własnej produkcji.

W 2017 r. z powodzeniem realizowaliśmy plan dywersyfikacji portfela importu gazu, wykorzystując do tego możliwości, jakie daje rozwój rynku LNG. Dywersyfikacja objęła nie tylko kierunki dostaw, ale również rodzaje kontraktów. Podpisaliśmy m.in. umowę dodatkową do długoterminowej umowy z Qatargas zwiększającą dostawy z Kataru oraz średnioterminową umowę na dostawy amerykańskiego LNG. Dodatkowo w ramach transakcji spotowych sprowadziliśmy gaz z Norwegii i USA.

Ważnym elementem naszych działań dywersyfikacyjnych jest rozwój własnego wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Po 2022 r. chcemy wydobywać tam 2,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. W związku z tym podjęliśmy decyzję o zarezerwowaniu przepustowości w planowanym połączeniu gazowym pomiędzy Polską i Danią. Gazociąg ten będzie miał połączenie z systemem przesyłowym na Morzu Północnym, co pozwoli nam sprowadzać do kraju gaz wydobywany w Norwegii.

W ubiegłym roku z powodzeniem działaliśmy także w obszarze sprzedaży gazu dla odbiorców detalicznych. Podpisaliśmy szereg umów z nowymi i dotychczasowymi klientami strategicznymi. Opracowaliśmy nowe, atrakcyjne oferty dla gospodarstw domowych.

Nasza strategia zakłada mocne zaangażowanie w produkcję energii elektrycznej i ciepła. Do realizacji tych planów przyczyni się rozpoczęta pod koniec 2017 r. inwestycja w nowy blok parowo-gazowy w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie o mocy elektrycznej 497 MW i maksymalnej mocy cieplnej 326 MW. Zastąpi on stary blok węglowy, czego efektem będzie nie tylko zwiększenie produkcji, ale także ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji warszawskiej. W 2018 r. planujemy także sfinalizować budowę kogeneracyjnego bloku w elektrociepłowni Zofiówka o mocy elektrycznej 70 MW i cieplnej 120 MW, co wzmocni naszą pozycję na rynku ciepła i energii elektrycznej na Górnym Śląsku.

W kwietniu 2017 r. przyjęliśmy dla całej Grupy Kapitałowej PGNiG nową strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2017-2022, która jest rozwinięciem naszych założeń biznesowych. Świadomość oddziaływania na otoczenie oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne są fundamentami tego dokumentu. Strategia CSR zobowiązuje nas  do spełniania najwyższych standardów w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami i klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska.

W 2017 r. skutecznie realizowaliśmy nasze plany badawczo-rozwojowe. Program wydobycia metanu z pokładów węgla przyniósł pierwsze, bardzo obiecujące wyniki, po których zdecydowaliśmy się rozszerzyć i zintensyfikować prace wydobywcze.

Jestem przekonany, że w 2018 r. będziemy konsekwentnie wzmacniać naszą pozycję na rynku krajowym oraz poza granicami Polski, co zaowocuje wzrostem wartości Grupy Kapitałowej PGNiG. Naszym Akcjonariuszom, Klientom oraz Kontrahentom dziękujemy za okazane zaufanie.