Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-4, G4-8, G4-9, G4-17

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce i piątą największą spółką notowaną na GPW. PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, a także produkcją oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej.

Grupa Kapitałowa PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. Grupa PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz terminal LNG w Świnoujściu. Gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych głównie za pomocą sieci dystrybucyjnych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

G4-6, G4-7

PGNiG SA posiada udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo – serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych. Oddziały i zagraniczne przedstawicielstwa firmy w Pakistanie, Wielkiej Brytanii, Rosji, Belgii, na Białorusi i Ukrainie, do której w 2016 r. PGNiG SA rozpoczęło także dostawy gazu.

PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream Norway, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim oraz PGNiG Supply & Trading zajmującej się handlem gazem za granicą do odbiorców hurtowych. Dodatkowo, PST rozpoczęło działalność handlową na światowym rynku LNG poprzez otwarcie oddziału w Londynie.

W kwietniu 2017 r. Zarząd PGNiG przyjął „Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022”, która wspiera i uzupełnia cele biznesowe zdefiniowane w „Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2017-2022”.

Fundamenty nowej Strategii CSR PGNiG:

Świadomość oddziaływania na otoczenie oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne

Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 wspiera i uzupełnia cele biznesowe zdefiniowane w „Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2017-2022”, uwzględniając przy tym kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju tj. społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a także kierunek rozwoju zarysowany w misji i wizji Grupy.

Misja PGNiG definiuje odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz wskazuje koncentrację uwagi na kliencie i jego potrzebach. Uwzględnia także specyfikę klienta indywidualnego i biznesowego. Natomiast wizja podkreśla innowacyjność rozwiązań oferowanych przez Grupę PGNiG.

Strategii CSR dobrze wykorzystuje to, że kwestie odpowiedzialności społecznej w Grupie są zakorzenione w jej systemie wartości. Uwzględniając bezpieczeństwo i innowacje, spółki Grupy PGNiG mając na uwadze oczekiwania swoich interesariuszy, zobowiązują się do spełniania najwyższych standardów w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami i klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska.

Spółki Grupy Kapitałowej PGNiG w 2017 r.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. konsolidowane były spółki: PGNiG jako podmiot dominujący oraz 24 jednostki zależne.

Działalność operacyjna w 2017 r.

Sprzedaż gazu ziemnego ogółem poza Grupą PGNiG

mln m3 2017 2016 2015 2014 2013
Gaz wysokometanowy (E) 25 291 22 895 21 653 17 322 14 970
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 1 496 1 371 1 295 1 252 1 202
RAZEM (przeliczony na E) 26 787 24 266 22 948 18 574 16 172