Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-32
Wskaźniki
GRI – G4
Wytyczne GRI-G4 Zakres Raport 2017
OGÓLNE STANDARDY
Strategia i analiza
G4-1 Oświadczenie ze strony najważniejszych rangą decydentów w organizacji (Prezesa PGNiG SA, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG SA) o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla organizacji oraz strategii działania organizacji w celu realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. List Prezesa Zarządu
G4-2 Opis kluczowych wspływów, ryzyk i szans List Prezesa Zarządu
Wyzwania
Ryzyka w obszarze zrównoważonego rozwoju
Profil organizacji
G4-3 Nazwa organizacji Kontakt
G4-4 Podstawowe marki, produkty i usługi Podstawowe informacje o Grupie
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Kontakt
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja Podstawowe informacje o Grupie
G4-7 Charakter własności oraz struktura prawna organizacji Podstawowe informacje o Grupie
G4-8 Rynki obsługiwane przez organizację Podstawowe informacje o Grupie
G4-9 Skala działalności Podstawowe informacje o Grupie
G4-10 Całkowita liczba pracowników – struktura Struktura zatrudnienia w Grupie PGNiG
G4-11 Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy Polityka wynagradzania
G4-12 Łańcuch dostaw organizacji Łańcuch dostaw
G4-13 Znaczący zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw Łańcuch dostaw
G4-14 Zasada przezorności Inwestycje i projekty rozwojowe
G4-15 Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady Inicjatywy i członkostwa
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach lub organizacjach Inicjatywy i członkostwa
Identyfikacja istotnych aspektów i ograniczeń
G4-17 Lista wszystkich jednostek ujętych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Podstawowe informacje o Grupie
G4-18 Proces definiowania zawartości Zastosowane standardy
G4-19 Lista wszystkich istotnych aspektów zidentyfikowanych w procesie definiowania zawartości raportu Analiza istotności
G4-20 Zakres oddziaływania każdego istotnego aspektu wewnątrz organizacji Analiza istotności
G4-21 Zakres oddziaływania każdego istotnego aspektu na zewnątrz organizacji Analiza istotności
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu Brak zmian w raportowanym okresie
G4-23 Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów Cykl raportowania zmieniony na coroczny
Zaangażowanie interesariuszy
G4-24 Lista grup interesariuszy zaangażowanych przez organizację Komunikacja społeczna i dialog przy inwestycjach
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji zaangażowanych grup interesariuszy Komunikacja społeczna i dialog przy inwestycjach
G4-26 Podejście organizacji do zaangażowania interesariuszy Komunikacja społeczna i dialog przy inwestycjach
G4-27 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź Komunikacja społeczna i dialog przy inwestycjach
Profil raportu
G4-28 Okres raportowania Od 01.01.2017 do 31.12.2017
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu Ostatni raport opublikowano w lipcu 2017 roku
G4-30 Cykl raportowania Roczny
G4-31 Kontakt w zakresie pytań dot. raportu i jego treści Kontakt
G4-32 Indeks treści GRI Tabele ze wskaźnikami GRI
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Zastosowane standardy
Etyka
G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy postępowania w organizacji Misja i wizja
System wartości
SZCZEGÓŁOWE STANDARDY
Ekonomia
G4-EC7 Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi Inwestycje i projekty rozwojowe
G4-OG1 Ilość i rodzaj szacowanych rezerw i produkcji Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu
Działalność poszukiwawcza i eksploatacyjna za granicą
Działalność poszukiwawcza i eksploatacyjna w kraju
Magazynowanie gazu
Środowisko
G4-EN1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy i objętości Wykorzystywane materiały i surowce
G4-EN3 Zużycie energii wewnątrz organizacji Zużycie energii
G4-EN8 Całkowity pobór wody wg źródła Zużycie wody
G4-EN12 Wpływ działań, produktów i usług na bioróżnorodność na obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi. Wpływ na bioróżnorodność
G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Ograniczanie emisji do atmosfery
G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych Ograniczanie emisji do atmosfery
G4-EN21 Emisje związków NOx, SOx, i innych istotnych związków emitowanych do powietrza Ograniczanie emisji do atmosfery
G4-EN22 Ścieki Ścieki i gospodarka odpadami
G4-EN23 Odpady Ścieki i gospodarka odpadami
G4-EN24 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków Kluczowe zdarzenia w 2017 r.
G4-EN29 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Kluczowe zdarzenia w 2017 r.
G4-EN31 Inwestycje środowiskowe Inwestycje i projekty rozwojowe
G4-EN34 Skargi dotyczące kwestii środowiskowych Kluczowe zdarzenia w 2017 r.
Zatrudnienie
G4-LA1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia oraz wskaźnik fluktuacji pracowników Struktura zatrudnienia w Grupie PGNiG
G4-LA3 Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim Urlopy rodzicielskie
G4-LA6 Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów oraz płci Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według płci i struktury zatrudnienia Szkolenia i rozwój pracowników
G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej Szkolenia i rozwój pracowników
G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej Szkolenia i rozwój pracowników
G4-LA12 Skład ciał zarządczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Różnorodność w miejscu pracy
Społeczeństwo
G4-SO1 Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności. Działalność społeczna

 

 – w pełni raportowany wskaźnik      – częściowo raportowany wskaźnik