Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-33

Informacja o raporcie i zastosowanych standardach

Zintegrowany Raport Roczny 2017 jest pierwszym raportem zintegrowanym Grupy PGNiG. Informacje zawarte w raporcie dotyczą okresu od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i opisują stan na koniec 2017 r., chyba że w treści raportu zaznaczono inaczej. Raportowanie odbywa się w cyklu rocznym. Dotychczas oddzielnie były raportowane dane finansowe i pozafinansowe.

Niniejsze raport zawiera informacje ze skonsolidowanego oświadczenie na temat informacji niefinansowych zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49b i 55 ustawy o rachunkowości, która zobowiązuje jednostki zainteresowania publicznego do ujawniania danych pozafinansowych.

Raport zintegrowany uwzględnia wybrane wskaźniki standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji G4 oraz wskaźniki własne Grupy PGNiG. Niniejszy raport zawiera wskaźniki przygotowane na podstawie Wytycznych GRI dotyczących raportów zrównoważonego rozwoju, jednakże nie spełnia wszystkich wymagań zgodności z Wytycznymi. Raport został przygotowany w oparciu o wybrane wytyczne standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) – G4 oraz raportowania zintegrowanego.

G4-18

Proces definiowania treści raportu opierał się na analizie istotnych aspektów oraz interesariuszy opracowany w poprzednich latach. Przygotowując poszczególne treści, brane pod uwagę były: istotność prezentowanych informacji,  kompletność prezentowanych treści oraz szerszy kontekst zrównoważonego rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Działania prezentowane w raporcie są często odpowiedzią na wyzwania zdefiniowane w Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) do 2030 r., ogłoszonych przez ONZ we wrześniu 2015 r. Cele te są przez nas realizowane m.in. poprzez długofalowe programy nakierowane na rozwój pracowników każdego szczebla oraz dbałość o otoczenie społeczne i rynkowe.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które Grupa PGNiG w szczególności wspiera swoimi działaniami:

  • Cel 4 – Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie
  • Cel 6 – Zapewnić wszystkich ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych
  • Cel 7 – Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
  • Cel 8 – Promować inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich ludzi
  • Cel 9 – Budować odporną infrastrukturę, promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacyjność
  • Cel 10 – Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
  • Cel 12 – Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
  • Cel 14 – Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób
  • Cel 15 – Zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać utratę bioróżnorodności