Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

31 grudnia 2017 r. kapitał zakładowy PGNiG wynosił ok. 5,78 mld zł. Składało się na niego 5 778 314 857 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela i uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Większościowym akcjonariuszem PGNiG pozostaje Skarb Państwa.

W związku ze zbyciem na zasadach ogólnych w dniu 26 czerwca 2008 r. przez Ministra Skarbu Państwa jednej akcji PGNiG, uprawnieni pracownicy zyskali prawo do nieodpłatnego nabycia ogółem nie więcej niż 750 000 000 akcji Spółki. Zawieranie umów nieodpłatnego zbycia akcji rozpoczęło się 6 kwietnia 2009 r., a prawo do nieodpłatnego nabycia akcji PGNiG przez uprawnionych pracowników wygasło 1 października 2010 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r. blisko 60 tys. uprawnionych pracowników objęło 728 294 tys. akcji. Akcje nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników mogły być przedmiotem obrotu od 1 lipca 2010 r., natomiast akcje nieodpłatnie nabyte przez członków Zarządu Spółki – od 1 lipca 2011 r.

W 2017 r. nie było zmian w strukturze akcjonariatu.

Struktura akcjonariatu na koniec 2017 r.

Akcjonariusze Liczba akcji/głosów wynikających z akcji
na dzień 31.12.2016
Udział w kapitale zakładowym / liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2016 Zmiany w 2017 r. Liczba akcji/głosów wynikających z akcji
na dzień 31.12.2017
Udział w kapitale zakładowym / liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2017
Skarb Państwa 4 153 706 157 71,88% 4 153 706 157 71,88%
Akcje własne
Pozostali, w tym: 1 624 608 700 28,12% 1 624 608 700 28,12%
– OFE* 532 390 415 9,21% 521 999 228 9,03%
Razem 5 778 314 857 100,00% 5 778 314 857 100,00%
* Dane w oparciu o zestawienia rocznej struktury aktywów Otwartych Funduszy Emerytalnych na dzień 29 grudnia 2017 r.

Inwestorzy instytucjonalni, do których należą głównie otwarte fundusze emerytalne (OFE), powszechne towarzystwa emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, posiadali ponad 1/5 akcji wyemitowanych przez PGNiG. Do polskich inwestorów należało blisko 10% akcji Spółki, natomiast do zagranicznych podmiotów – głównie ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy – blisko 10% udziałów. W przypadku krajów europejskich największa liczba akcji PGNiG była własnością podmiotów z Wielkiej Brytanii (ponad 2%).

Porównanie
struktury akcjonariatu

Struktura akcjonariatu
w podziale na rodzaj inwestora

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia rocznej struktury aktywów Otwartych Funduszy Emerytalnych na dzień 29 grudnia 2017 r.

Znaczny pakiet akcji PGNiG znajdował się w portfelach otwartych funduszy emerytalnych, które 29 grudnia 2017 r. posiadały ponad 9% udział w kapitale PGNiG, wyceniony na prawie 3 mld zł. W porównaniu do 2016 r. liczba akcji posiadanych przez OFE nieznacznie zmalała o 0,2 p.p. Biorąc po uwagę kurs zamknięcia na ostatniej sesji giełdowej w 2017 r., wartość akcji posiadanych przez OFE wzrosła o blisko 300 mln zł w porównaniu do 2016 r.

Struktura geograficzna akcjonariatu……………………..

Udział OFE w akcjonariacie PGNiG na koniec 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne

Top 3 dla Reszty Europy i Świata: Szwecja 0,34%, Norwegia 0,29%, Holandia 0,27%; Kanada 0,30%, Japonia 0,27%, Chiny 0,18%