Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Akcje PGNiG od 23 września 2005 r. notowane są w systemie notowań ciągłych rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wyniosła 2,98 zł. W 2017 r. akcje PGNiG wchodziły w skład indeksów: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, RESPECT Index, WIGdiv, a także indeksu sektorowego WIG-PALIWA.

Notowania indeksów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz PGNiG

Indeks / kurs akcji* Wartość
na dzień
31.12.2016
Wartość
na dzień
31.12.2017
Wartość
minimalna
w 2017
Wartość
maksymalna
w 2017
Udział PGNiG
w indeksach
na 31.12.2017
WIG 51 754 pkt 63 746 pkt 51 908 pkt 65 734 pkt 2,95%
WIG20 1 948 pkt 2 461 pkt 1 957 pkt 2 552 pkt 4,55%
WIG30 2 243 pkt 2 825 pkt 2 249 pkt 2 932 pkt 4,23%
WIG-Poland 52 584 pkt 65 184 pkt 52 741 pkt 67 224 pkt 3,02%
RESPECT Index 2 516 pkt 3 078 pkt 2 525 pkt 3 297 pkt 8,23%
WIGdiv 1 040 pkt 1 214 pkt 1 043 pkt 1 278 pkt 9,45%
WIG-Paliwa 5 669 pkt 7 140 pkt 5 432 pkt 8 679 pkt 21,68%
PGNiG 5,63 zł 6,29 zł 5,19 zł 6,95 zł
Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
* Kurs akcji PGNiG oraz wartości indeksów podane według kursów zamknięcia. Kurs zamknięcia nie uwzględnia korekty z tytułu tzw. „odcięcia praw do dywidendy”.

Notowania PGNiG poruszały się w ramach od -17% (kurs minimalny na zamknięciu: 5,19 zł 20 stycznia 2017 r.) do +12% (kurs maksymalny na zamknięciu: 6,95 zł w dniu 28 sierpnia 2017 r.) od ceny uśrednionej z zamknięcia w całym 2017 r. (6,23 zł). Z kolei indeks WIG20 był kwotowany w widełkach od -16% (kurs minimalny: 1 956,72 pkt w dniu 2 stycznia 2017 r.) do +9% (kurs maksymalny: 2 551,78 pkt w dniu 11 października 2017 r.). W porównaniu do wartości notowań PGNiG oraz indeksu WIG20 za 2016 r., odnotowano istotnie większą zmienność kursu. Do prawdopodobnych przyczyn tej zmienności należy zaliczyć:

  • wahania poziomu cen ropy brent – niskie ceny pod koniec drugiego kwartału, gdzie minimum wyniosło 44,44 USD za baryłkę, po czym nastąpił wzrost cen od połowy trzeciego kwartału, którego maksimum w grudniu osiągnęło 71,20 USD za baryłkę (wzrost od początku okresu o 17,4%),
  • spadek poziomu cen na TGE w drugim kwartale 2017 i istotny wzrost w czwartym kwartale 2017 (średnia cena spotowa gazu na TGE w 2017 r. była o 9% wyższa niż w 2016 r.),
  • postępujący proces liberalizacji rynku gazu w Polsce.

W pierwszym kwartale 2017 r. kurs akcji PGNiG osiągnął roczne minimum na poziomie 5,19 zł (w dniu 20 stycznia 2017 r.). Kluczowym – z perspektywy kształtowania się ceny akcji PGNiG na giełdzie – dniem w pierwszym kwartale 2017 r. był 16 lutego. Po publikacji wyjątkowo korzystnych, z perspektywy uczestników rynku, szacunkowych wyników operacyjnych za czwarty kwartał 2016 r., odnotowano najwyższy w 2017 r. wolumen obrotu akcjami PGNiG. Na koniec sesji GPW 16 lutego 2017 r. walory Spółki kosztowały 5,85 zł, odnotowując wzrost na poziomie ponad 5%. Drugim bardzo istotnym wydarzeniem, jakie miało miejsce w pierwszym kwartale 2017 r., było ogłoszenie strategii Grupy PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. Przy drugiej największej wartości obrotu akcjami w 2017 r., akcje PGNiG spadły o ponad 2%. Część inwestorów i analityków sceptycznie oceniła oczekiwany w strategii poziom EBITDA szacowany w okresie 2017-2022 przy stosunkowo wysokim wzroście wydatków inwestycyjnych. Mimo tego – w pierwszym kwartale 2017 r. – kurs akcji PGNiG wzrósł o ponad 6% (kurs zamknięcia 31 marca 2017 r. do kursu zamknięcia 2 stycznia 2017 r.).

W drugim kwartale 2017 r. ponownie odnotowano znaczny wzrost wartości akcji PGNiG. Uczestnicy rynku dobrze ocenili opublikowane 20 kwietnia szacunkowe dane operacyjne. To wydarzenie rozpoczęło pozytywny trend wzrostu kursu akcji do poziomu 6,57 zł osiągniętego 4 maja 2017 r. (kwartalne maksimum). Należy jednak zauważyć, że zaledwie 2 tygodnie później – 18 maja 2017 r. cena akcji na zamknięciu sesji spadła do 6,08 zł. Wpływ na to miały przede wszystkim czynniki ogólnorynkowe – w tym samym okresie indeks największych polskich spółek WIG20 również istotnie spadł (od 4 maja do 18 maja o prawie 4% biorąc pod uwagę kursy zamknięcia). W dniu 28 czerwca 2017 r. ZWZ PGNiG podjęło decyzję o podziale zysku za rok obrotowy 2016. Wielkość dywidendy wyniosła 1,156 mld zł (0,20 zł za akcję).

Przez większość trzeciego kwartału 2017 r. utrzymywał się trend wzrostowy zakończony rocznym maksimum 28 sierpnia 2017 na poziomie 6,95 zł.19 lipca PGNiG opublikował szacunkowe wyniki operacyjne wskazujące na pozytywne czynniki jak m.in. wzrost wolumenu sprzedanego gazu (korzyści dla segmentu Obrót i Magazynowanie oraz Dystrybucja). Z drugiej jednak strony uczestnicy rynku wskazywali na stosunkowo niski poziom wydobycia węglowodorów w Polsce. Kurs na zamknięciu sesji 20 lipca 2017 r. spadł ostatecznie o niespełna 2% do poziomu 6,61 zł. Cena akcji PGNiG ponownie wzrosła do poziomu 6,83 31 sierpnia głównie w efekcie pozytywnej oceny przez rynek m.in. wpływu zmian w ustawie o zapasach oraz możliwość korzystnego rozstrzygnięcia arbitrażu z Gazpromem dotyczącego zmiany formuły cenowej (w ramach kontraktu jamalskiego).

Czwarty kwartał 2017 r. stał pod znakiem utrzymującego się trendu spadkowego, co w konsekwencji doprowadziło do powrotu kursu PGNiG do poziomu poniżej 6 zł (5,81 zł na zamknięciu sesji 21 grudnia 2017 r.).

Na zamknięciu ostatniej sesji 29 grudnia 2017 r. akcje PGNiG kosztowały 6,29 zł. Taka cena akcji PGNiG oznacza wzrost o blisko 111% wobec ceny emisyjnej z 2005 r. oraz o 65% w porównaniu do ceny zamknięcia z pierwszego dnia notowań. Doliczając wypłacone w latach 2005-2017 dywidendy na poziomie 1,66 zł, inwestor, który kupił akcje PGNiG po cenie zamknięcia z dnia emisji i trzymał je do końca 2017 r., mógłby liczyć na zysk na poziomie 134%.

Kurs akcji PGNiG oraz indeksów WIG20 i WIG Paliwa

Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
*relatywnie do ceny akcji PGNiG

Porównanie stopy zwrotu indeksów GPW oraz akcji PGNiG w 2017 r. oraz od dnia debiutu1

Indeks  Stopa zwrotu w 2017 Stopa zwrotu od debiutu PGNiG² do 31.12.2017 
WIG 23,17% 91,87%
WIG20 26,35% 0,19%
WIG30 25,94% 11,25%³
WIG-Poland 23,96% 99,13%
WIG-Paliwa 25,72% 114,92%
RESPECT Index 22,34% 88,82%4
PGNiG 11,72% 65,03%5
Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
1) Stopy zwrotu nie uwzględniają zwrotów z tytułu wypłaty dywidendy w latach 2005-2017.
2) Kurs zamknięcia z 23 września 2005 r.
3) Dane wyliczone w stosunku do wartości indeksu WIG-30 na zakończenie pierwszego dnia notowań indeksu (23 września 2013 r.).
4) Dane wyliczone w stosunku do wartości RESPECT Index na zakończenie pierwszego dnia notowań indeksu (19 listopada 2009 r.).
5) W stosunku do ceny emisyjnej 2,98 zł stopa zwrotu w PGNiG od dnia debiutu wynosi 111%.

Najwięcej akcji PGNiG posiadały te fundusze, które zarządzają także największym portfelem przyszłych emerytur, tj. Nationale-Nederlanden, AVIVA oraz PZU Złota Jesień. Udział OFE w akcjonariacie PGNiG wzrósł znacznie od debiutu giełdowego w 2005 r. (wtedy 3,5% kapitału, wycenione na 711 mln zł). Fundusze emerytalne to zazwyczaj inwestorzy długoterminowi o niewielkiej fluktuacji portfela akcji, zwłaszcza dużych spółek dywidendowych, jaką jest PGNiG. Ich udział stabilizuje akcjonariat Spółki, jednak zarazem ogranicza liczbę akcji pozostającą w wolnym obrocie (free float), co może przekładać się na wielkość obrotów na akcjach. W przypadku PGNiG obroty wyniosły średnio w 2017 r. 21,8 mln zł dziennie, o 3,7 mln zł mniej niż w 2016 r.