Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-26, G4-27

W PGNiG wierzymy, że podstawą długofalowych relacji biznesowych i odnoszenia sukcesu jest prowadzenie działalności w taki sposób, by tworzyć wartość zarówno dla firmy, jak i jej interesariuszy.

Jako jedno z największych i najstarszych przedsiębiorstw w Polsce prowadzimy naszą działalność biznesową w wielu lokalizacjach w kraju i za granicą. Świadomi oddziaływania na społeczności skupione wokół naszych inwestycji, od lat dążymy do budowania trwałych relacji i podejmowania współpracy z naszymi interesariuszami, także na poziomie lokalnym i regionalnym.

Zarządzanie relacjami z lokalnymi społecznościami

Społeczności lokalne są dla nas szczególnym interesariuszem. Nasze strategiczne podejście do zarządzania relacjami z tą grupą cechuje troska o odpowiadanie na realne potrzeby i oczekiwania indywidualnych środowisk, a także wspieranie ich rozwoju gospodarczego.

Lokalne społeczności (a konkretnie „efektywna, oparta na partnerskich zasadach i dialogu, współpraca z partnerami społecznymi i biznesowymi”) stanowią jeden z podstaw Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy PGNiG. Jednym z celów Strategii jest prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną zgodnie z najlepszymi standardami wypracowanymi w branży i Grupy PGNiG.

Budując relacje ze społecznościami lokalnymi, spełniamy także wszelkie wymogi prawne nałożone na nas przez ustawodawcę. W Polsce, gdzie najintensywniej oddziałujemy na wybrane regiony, gwarancje praw społeczności lokalnej najpełniej realizuje. Ustawa z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Niemniej, staramy się wychodzić poza ramy prawne w zakresie dostępu do wiedzy i edukacji społeczności.

Dobry sąsiad

Poprzez podejmowane przez nas lokalne działania chcemy realizować postawiony w strategii zrównoważonego rozwoju cel: efektywnej, opartej na partnerskich zasadach i dialogu, współpracy z partnerami społecznymi. Dlatego na bieżąco staramy się identyfikować potrzeby i oczekiwania danej społeczności. Jeszcze przed pojawieniem się w wybranej lokalizacji, spotykamy się z władzami gminy i mieszkańcami, by odpowiadać na wszelkie pytania, które mogłyby budzić ich wątpliwości.

Do każdej społeczności podchodzimy bardzo indywidualnie – to jej potrzeby warunkują liczbę spotkań, dyżurów czy warsztatów prowadzonych lokalnie. W naszej pracy wykorzystujemy formy dialogu społecznego jako narzędzia umożliwiającego artykulację i poznawanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców danego regionu.

Budujemy dobre sąsiedztwo poprzez wspieranie szkół, budowę dróg, sponsoring istotnych wydarzeń w gminie. Bycie dobrym sąsiadem dla lokalnej społeczności traktujemy również jako odpowiedzialność za zachowanie walorów społecznych i kulturowych wyróżniających poszczególne regiony na tle kraju. Nasze zarządzanie wpływem na społeczność lokalną to także prowadzenie odpowiednich działań informacyjnoedukacyjnych, które pozwalają mieszkańcom danych regionów zrozumieć naszą działalność.

Ważnym członkiem społeczności lokalnych są również nasi pracownicy, którzy pełnią funkcję nieformalnych ambasadorów PGNiG w terenie. To ich bezpośrednie zaangażowanie w lokalne inicjatywy, członkostwo w radach pracowniczych i związkach zawodowych ma bezpośrednie przełożenie na rozwój danej społeczności.

G4-24, G4-25

Mapa interesariuszy

Szeroki zasięg działania Grupy PGNiG sprawia, że na co dzień wchodzimy w interakcje z licznymi i bardzo różnorodnymi grupami interesariuszy. Każda z nich ma swoje specyficzne potrzeby i oczekiwania. Z każdą z nich staramy się wypracować formułę dialogu i współpracy, która najlepiej odpowiada łączącym nas relacjom.

Rozumiemy, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie podejmować decyzje biznesowe, które będą prowadziły do zrównoważonego rozwoju firmy i ekosystemu, w którym funkcjonujemy.

W celu skutecznego budowania mocnych i pozytywnych relacji z kluczowymi dla nas grupami, opracowaliśmy mapę naszych interesariuszy wzdłuż łańcucha wartości i zdefiniowaliśmy działania wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu.

Jesteśmy świadomi tego, że potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy zmieniają się z biegiem lat, podobnie jak zmienia się i rozwija nasza Grupa. Dlatego staramy się na bieżąco weryfikować listę naszych interesariuszy uwzględniając w trakcie procesu takie aspekty, jak siła i zasięg wzajemnego oddziaływania, aktywność i zainteresowanie interesariuszy naszą działalnością oraz ich nastawienie względem całej Grupy bądź poszczególnych spółek.

Metoda komunikacji (częstotliwość kontaktu):

 • konsultacje społeczne (w zależności od potrzeb)
 • Rada Pracowników (spotkania/ konsultacje zgodnie z zapisami ustawowymi)
 • system komunikatorów – pracowników odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną (spotkania komunikatorów kilka razy w roku ok. 2-3 razy)
 • codzienny newsletter elektroniczny, portal wewnętrzny – intranet (codziennie),
 • badanie opinii pracowników (co 2-3 lata duże i raz w roku badanie satysfakcji dot. poziomu jakości usług komunikacyjnych i informatycznych),
 • spotkania okolicznościowe.

Metoda komunikacji (częstotliwość kontaktu):

 • konsultacje społeczne z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi oraz z Radą Pracowników na podstawie przepisów prawa oraz zawartych porozumień (spotkania oraz bieżąca korespondencja w zależności od potrzeb i ustaleń zawartych w porozumieniach Zarządu ze Stroną społeczną),
 • kontakt z pracownikami poszczególnych Spółek Grupy oraz Oddziałów PGNiG SA odpowiedzialnymi za prowadzenie dialogu społecznego,
 • oraz takie same narzędzia komunikacji jak do pozostałych pracowników: codzienny newsletter, portal wewnętrzny, itp.

Metoda komunikacji (częstotliwość kontaktu):

 • badania satysfakcji,
 • infolinia,
 • strony www poszczególnych jednostek Grupy,
 • Biura Obsługi Klienta,
 • dedykowani doradcy biznesowi,
 • contact center,
 • eBOK,
 • Dedykowani doradcy biznesowi.

Metoda komunikacji (częstotliwość kontaktu):

 • konsultacje społeczne (zgodnie z prawem, a także zgodnie z koncepcja dialogu społecznego, realizowaną w firmie, pozostałe działania w zależności od potrzeb),
 • działania w ramach Fundacji PGNiG,
 • współpraca bezpośrednia z władzami i organizacjami lokalnymi,
 • dialog związany z bieżącymi inwestycjami.

Metoda komunikacji (częstotliwość kontaktu):

 • dedykowani doradcy biznesowi,
 • spotkania bezpośrednie
 • konferencje,
 • współpraca w zakresie akcji humanitarnych na świecie, w Polsce – poprzez Fundacje PGNiG.

Metoda komunikacji (częstotliwość kontaktu):

 • oceny współpracy,
 • kontakty z wykonawcami w ramach prowadzonych postepowań zakupowych przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
 • zaangażowanie wykonawców w proces optymalizacji zakupów w poszczególnych grupach asortymentowych np. poprzez prowadzenie dialogu technicznego z wykonawcami, RFI, itp.

Metoda komunikacji (częstotliwość kontaktu):

 • wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach,
 • konferencje,
 • projekty i dotacje Fundacji PGNiG,
 • konsultacje i wsparcie merytoryczne inwestycji,
 • wspólne projekty badawczo-innowacyjne.

Metoda komunikacji (częstotliwość kontaktu):

 • konsultacje,
 • wspólne inicjatywy – konferencje, warsztaty, spotkania dwustronne.

Metoda komunikacji (częstotliwość kontaktu):

 • spotkania i konferencje dla inwestorów,
 • raporty bieżące i okresowe,
 • newsletter,
 • sprawozdania i materiały informacyjne,
 • kontakt mailowy oraz telefoniczny z Działem Relacji Inwestorskich.

Metoda komunikacji (częstotliwość kontaktu):

 • artykuły prasowe,
 • wywiady,
 • wkładki tematyczne,
 • biuro prasowe z komunikatami prasowymi,
 • komentarze/opinie,
 • dyskusje, debaty, konsultacje,
 • konferencje prasowe/wynikowe,
 • spotkania okolicznościowe.