Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-SO1

Charakter i skala działalności, a w szczególności możliwa obecność infrastruktury służącej poszukiwaniu, wydobyciu, magazynowaniu a także dystrybucji węglowodorów w życiu społeczności lokalnych powoduje, że Grupa Kapitałowa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.

Grupa PGNiG kreuje możliwości współpracy oraz buduje zrozumienie dla wzajemnych relacji i współzależności z poszczególnymi grupami interesariuszy.

Grupa PGNiG wpływa również na lokalne społeczności poprzez swoją działalność dobroczynną i charytatywną realizowaną głównie przez Fundację PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.

Zakres działalności Fundacji PGNiG obejmuje:

  • szeroko rozumiane wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego, ochronę zabytków, w tym szczególności przemysłu gazowniczego i kultu religijnego;
  • działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno-patriotycznych, w tym również polegającej na kształceniu studentów;
  • sportu, z uwzględnieniem rywalizacji jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży, oraz ochronę zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Działalność Fundacji opiera się na współpracy z partnerami programowymi i realizacji projektów własnych, co pozwala na jej efektywne wykorzystanie i dotarcie do najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski.

W 2017 r. Fundacja skupiła swe działania na dwóch autorskich programach – „Być jak Ignacy” i „Rozgrzewamy Polskie Serca”, które realizuje razem ze spółkami Grupy PGNiG. W trzecim kwartale Fundacja rozpoczęła nowy, autorski program edukacyjny „Powietrze bez śmieci”.

Fundacja oraz spółki Grupy PGNiG również wspierały blisko 100 inicjatyw zgodnych z powyższym zakresem działalności, m.in. w formie darowizny na działania statutowe Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz wsparcie Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, dofinansowując projekt „Recovering Forgotten History”.

Ponadto Fundacja ze wsparciem PGNiG rozpoczęła w 2017 r. prace koncepcyjno-projektowe dotyczące Centrum Edukacyjno Muzealnego „Ignacy”. Celem projektu jest budowa oddziału żłobkowo-przedszkolnego dla dzieci pracowników Grupy PGNiG oraz rewitalizacja Muzeum Gazownictwa na potrzeby wpisania jej we współczesne trendy muzealnicze.

Fundacja od lat wspiera działania propagujące naukę, edukację oraz historię. Stąd też naturalnym krokiem stało się połączenie w jeden projekt pamięci o patronie Ignacym Łukasiewiczu, twórcy podwalin przemysłu naftowego nie tylko w Polsce, ale i na świecie z popularyzacją nauki. W ten sposób narodził się pomysł na program „Być jak Ignacy”, który jest realizowany od 2016 r. wspólnie z PGNiG.

Jest to program popularyzujący naukę wśród uczniów szkół podstawowych, a jednocześnie przybliżający najmłodszym wyjątkową postać patrona Fundacji oraz wybitnych polskich naukowców. Filarem programu jest strona internetowa, na której znajdują się interaktywny komiks, filmy edukacyjne z eksperymentami naukowymi oraz gra przygodowa. W ramach programu organizowany jest konkurs na „Naukową Szkołę Ignacego”, w którym przyznawane są statuetki Ignasia. Do drugiej edycji konkursu zgłosiło się ponad 650 szkół z całej Polski. Konkurs ma wyłonić 16 placówek (po jednej z każdego województwa), które w najciekawszy sposób zorganizują i udokumentują pracę specjalnie powołanego koła naukowego. Aby pomóc nauczycielom w prowadzeniu takiego koła, powstały scenariusze lekcji dostosowane do potrzeb klas 0-3 oraz 4-6.

Pierwsza edycja programu została podsumowana galą finałową wręczenia nagród dla 16 szkół z całej Polski.

W ramach programu zakupiono i wyposażono specjalny autobus – mobilne laboratorium Ignacego, który cieszył się ogromną popularnością w ramach wakacyjnej trasy z Latem z Radiem.

Program „Być jak Ignacy” ma honorowy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronat medialny Polskiego Radia.

„Rozgrzewamy Polskie Serca” – projekt Fundacji i PGNiG oraz innych podmiotów Grupy PGNiG wspierający działania na rzecz podnoszenia świadomości historycznej Polaków, budowania narodowej tożsamości i kultywowania pamięci o bohaterach historii. W ramach podjętych działań wspierane są projekty edukacyjne i filmowe, a także inicjatywy dotyczące wsparcia weteranów oraz działania w szeroko pojętej sferze kultury. Fundacja w szczególności dba o pamięć oraz popularyzację historii „Żołnierzy Niezłomnych”.

W ramach programu zrealizowano i wsparto ponad 50 projektów, które trafiły do blisko 5 mln odbiorców. Wspierano m.in. Powstańców Warszawskich, dofinansowując ich rachunki za gaz kwotą do 900 złotych rocznie.

W ramach programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” i w odpowiedzi na potrzebę ochrony środowiska i ochrony pszczół przed wymarciem na terenie siedziby Centrali PGNiG powstała Edukacyjna Pasieka – Energia z Miodu. Obecnie liczy ona 15 uli i planowane jest ich podwojenie w sezonie 2018. Projekt ten obejmuje cykl szkoleń dla pracowników o pszczołach i pasiece w mieście, a w kolejnym etapie cykl warsztatów zostanie również dostosowany dla dzieci i młodzieży ze szkół warszawskich.

 

Fundacja wraz ze spółkami z Grupy PGNiG prowadzi od 2017 r. działania edukacyjne na rzecz walki z problemem smogu w Polsce. Zainaugurowano program edukacyjny „Powietrze bez śmieci” składający się z kampanii informującej Polaków o problemie smogu, poprzez reklamę, kanały social media i stronę internetową oraz dwa konkursy – pierwszy adresowany do gmin, gdzie mieszkańcy poprzez głosowanie mogą wygrać budowę naukowego placu zabaw na terenie swojej gminy oraz drugi skierowany do dzieci klas 1-3 szkół podstawowych, w którym nagrodą jest wyposażenie pracowni przyrodniczej.

Działalność CSR w 2017 r. skupiała się na wdrożeniu nowej Strategii CSR w Grupie PGNiG oraz realizacji projektów i kreowaniu nowych z zakresów zgodnych z filarami strategii, m.in.:

  • Pogoń dla Pogoni – projekt łączący edukację, sport i historię, w ramach którego kluby Pogoń Siedlce i Pogoń Lwów, a także społeczności obu miast, współpracowały na rzecz historycznej oraz sportowej edukacji dzieci i młodzieży.
  • Górnik w przedszkolu i szkole – akcja wolontariatu, w której udział biorą pracownicy PGNiG – Oddział w Zielonej Górze oraz PGNiG – Oddział Geologii i Eksploatacji. Celem jest promocja zawodu górnika naftowego poprzez uporządkowaną prezentację w szkołach, przedszkolach przy okazji poznawania zawodów czy z okazji Barbórki.
  • Lokalne konkursy dla uczniów szkół podstawowych, np. w Zielonej Górze zorganizowano konkurs „Dziedzictwo Łukasiewicza – produkty z ropy naftowej w życiu codziennym” dla klas 4-6.

Ponad 120 tys. uczniów, około 10 tys. studentów i blisko 5 tys. naukowców było w 2017 r. bezpośrednim odbiorcą czy beneficjentem działań społecznych Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza i innych podmiotów z Grupy PGNiG (w tym w szczególności spółek PGNiG, PGNiG Termika SA i Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.). Komunikacja o projektach csrowych Grupy PGNiG docierała do ponad 800 tysięcy użytkowników social mediów Fundacji.

Fundacja wraz ze spółkami Grupy PGNiG wsparła ponad 100 inicjatyw w 2017 r. w stosunku do blisko 80 inicjatyw z 2016 r.