Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-EN24, G4-EN29, G4-EN34

Odwierty i otwory wiertnicze przeznaczone do likwidacji są likwidowane zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego oraz stosownych aktów wykonawczych do niego. Zlikwidowane otwory są trwale oznaczone w terenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego, jak również zgodnie z „Wytycznymi Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego dotyczącymi zabezpieczenia, likwidacji czasowej i likwidacji otworów wiertniczych i odwiertów” obowiązującymi w zakładzie górniczym.

Zagadnienia ochrony środowiska realizowane na potrzeby prowadzenia wierceń zarówno na strukturach konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych węglowodorów, realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego, jak również wypracowane wewnętrzne dokumenty opisujące dobre praktyki.

1 września 2016 r. zostało przyjęte rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, które spowodowało konieczność nowego podejścia do prowadzenia remediacji środowiska gruntowo-wodnego na majątku nieprodukcyjnym, gdzie przeszła działalność produkcji gazu miejskiego z węgla kamiennego spowodowała przekształcenia i lokalne zanieczyszczenie środowiska. W ramach planu prac remediacyjnych w pierwszej kolejności wymagane jest wykonanie aktualnych badań stanu środowiska oraz zaplanowanie tańszych i skuteczniejszych metod oczyszczania środowiska.

W 2017 r. odnotowano cztery zdarzenia środowiskowe tj. wycieków oleju hydraulicznego z pracujących wibratorów podczas realizacji prac sejsmicznych w łącznej ilości około 100 l. W wyniku powyższego doszło do drobnych zanieczyszczeń wierzchniej warstwy gleby. Wszelkie skutki zdarzeń zostały usunięte. Zanieczyszczona olejem hydraulicznym gleba została przekazana do autoryzowanych odbiorców odpadów zgodnie z Planem Gospodarowania Odpadami. W celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości sprawdzono zaciski przewodów hydraulicznych we wszystkich maszynach na realizowanych projektach. Ponadto podczas prac grup sejsmicznych prowadzone są regularne ćwiczenia postępowania na wypadek wycieku oraz innego zdarzenia środowiskowego. Ponadto zwiększono liczbę inspekcji stanu technicznego maszyn jako prewencję w celu eliminacji potencjalnych zdarzeń.

Posiadanie aktualnych zezwoleń i decyzji na korzystanie ze środowiska to podstawa działalności spółek GK PGNiG. W 2017 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył karę pieniężną w wysokości 4 tys. zł na jedną z jednostek za przekroczenie określonego w pozwoleniu zintegrowanym dopuszczalnego stężenia dwutlenku siarki, od czego złożono odwołanie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i oczekiwane jest jego rozpatrzenie.

W 2017 PGNiG prowadziło postępowanie sądowe o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości poprzez składowanie odpadów i niewłaściwą rekultywację. W jego wyniku nastąpiło oddalenie powództwa oraz zasądzenie na rzecz PGNiG zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wpłynęły trzy skargi od mieszkańców wsi Kokorzyn na hałas emitowany przez instalację membranową do odzysku helu na strumieniu gazu produkowanego przez KGZ Kościan-Brońsko. Ponadto Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie zbiera materiał dowodowy nt. zanieczyszczenia powierzchni ziemi powstałego w wyniku prac remontowych przy odwiercie Rzeszów-17, które zgłosił właściciel działki.