Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-EN22

Całkowita ilość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia w latach 2015-2017

Ścieki wytwarzane przez jednostki Grupy PGNiG są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, do wód powierzchniowych lub do ziemi na podstawie pozyskanych pozwoleń wodno-prawnych. Ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są do kanalizacji. Wody opadowe z terenu zakładów i dróg dojazdowych wprowadzane są do kanalizacji miejskiej, jak również do wód powierzchniowych i do ziemi.

Duży udział w ilości wytwarzanych ścieków mają spółki Grupy PGNiG TERMIKA, które wykorzystują wodę do celów chłodniczych. Z drugiej strony polityka oszczędnego gospodarowania wodami jest realizowana podczas wierceń, a tam gdzie to możliwe ścieki są wykorzystywane powtórnie do sporządzania płuczek.

W 2017 r. nastąpił przede wszystkim wzrost ilości ścieków bytowych i komunalnych spowodowany powstaniem nowych oddziałów oraz instalacji wytwórczych PGNiG TERMIKA EP i PGNiG OD.

Ścieki 2017 2016 2015
Grupa PGNiG PGNiG Grupa PGNiG PGNiG Grupa PGNiG
Bytowe [m3] 348 342 7120 276 655 10 438 346 931
Komunalne [m3] 108 113 90 955 104 183 73 830 85 974
Przemysłowe [m3] 6 652 290 15 248 6 311 583 10 939 5 945 205
Wody opadowe i roztopowe [m3] 1 497 638 288 197 1 209 936 280 591 1 319 110
Inne [m3] 149 839 142 154 527 215 22 959 148 599 919
G4-EN23

Gospodarka odpadami

W działalności związanej z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego wytwarzane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. W 2017 r. wszystkie Spółki Grupy PGNiG raportowały spadek ilości wytwarzanych odpadów, głównie dzięki wprowadzeniu nowych technologii, a także stosowaniu ekologicznych materiałów i wyrobów. Spółki Grupy PGNiG wdrażają także programy podnoszenia świadomości w zakresie segregacji odpadów. PGNiG TERMIKA uruchomiła w drugiej połowie 2017 r. instalację separacji popiołu na EC Siekierki oczyszczającą wytworzony popiół z niespalonego węgla. Efektem inwestycji będzie znaczne ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów pyłowych. Ponadto o 30 % wzrosła waga odpadów powtórnie wykorzystywanych wewnątrz Grupy PGNiG. Pozostałe odpady są oddawane do recyklingu wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.

Sposób zagospodarowania odpadów w Grupy PGNiG w latach 2015-2017

Odpady pozostałe z wyłączeniem
odpadów komunalnych
Składowane [Mg] Odzyskiwane w tym recykling [Mg] Spalane [Mg] Spalane [Mg] Przekazane do zbierania[Mg] Magazynowane [Mg]
2017
Odpady niebezpieczne Grupa PGNiG 3 317,4 571,7 38,9 659,9 20,9
PGNiG 3 053,8 389,3 10,1 20,9
Inne niż niebezpieczne Grupa PGNiG 212,1 568 214,5 3 121,3 11,1 2 186,3 60,0
PGNiG 189,0 1 159,4 2 824,5 4,7 60,0
2016
Odpady niebezpieczne Grupa PGNiG 1 646,2 584,4 2,7 690,9 49,0
PGNiG 1 061,9 521,4 15,2 49,0
Inne niż niebezpieczne Grupa PGNiG 342,0 565 664,6 1 909,2 5 615,1 47,7
PGNiG 305,7 4 998,3 1 763,6 7,8 47,7
2015
Odpady niebezpieczne Grupa PGNiG 779,8 587,9 3,5 770,0 25,0
PGNiG 505,3 554,0 14,0 25,0
Inne niż niebezpieczne Grupa PGNiG 4 835,8 609 314,1 274,4 5 392,6 73,5
PGNiG 4 774,8 2 264,3 92,8 0,6 73,5

 

Sposób zagospodarowania odpadów wydobywczych w latach 2015-2017

Odpady wydobywcze Składowane w obiektach unieszkodliwiania [Mg] Odzyskiwane [Mg] Unieszkodli-wiane [Mg] Wykorzystywane powtórnie [Mg] Magazynowane [Mg] Składowane w górotworze [Mg]
2017
Odpady niebezpieczne Grupa PGNiG 1 314,1 77,2
PGNiG 1 314,1 77,2
Inne niż niebezpieczne Grupa PGNiG 92 131,3 9 527,6 53,6 3 256,9
PGNiG 47 361,4 9 511,6 53,6 3 256,9
2016
Odpady niebezpieczne Grupa PGNiG 1 459,6 98,0
PGNiG 1 459,6
Inne niż niebezpieczne Grupa PGNiG 67 750,1 189,7 28 371,8
PGNiG 58 710,9 28 371,8
2015
Odpady niebezpieczne Grupa PGNiG 2 897,3 331,6
PGNiG 2 897,3 41,3
Inne niż niebezpieczne Grupa PGNiG 68 523,3 15 399,9 58 236,9
PGNiG 59 413,5 7 929,2 58 236,9