Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Perspektywy rozwoju w Polsce

Strategia importowa

W perspektywie długoterminowej PGNiG kierować się będzie realizacją warunków wynikających z długoterminowych kontraktów z Gazprom eksport i Qatargas w zakresie odbioru minimalnych ilości kontraktowych. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe będzie dokonywać zakupów gazu ziemnego w ramach umów krótkoterminowych na rynkach ościennych lub na rynku LNG, w zależności od tego, który z rynków będzie korzystniejszy cenowo.

Ponadto Grupa PGNiG realizuje strategię pozostania aktywnym uczestnikiem międzynarodowego rynku LNG zawierając transakcje spotowe w celu dostaw do Terminala LNG, a także prowadząc obrót LNG na rynku światowym.

W efekcie pozytywnego wyniku Testu Ekonomicznego projektu Baltic Pipe oraz podpisania w styczniu 2018 r. umów przesyłowych z operatorami GAZ-SYSTEM oraz Energinet PGNiG będzie dążyć do pozyskania kontraktów na dostawy gazu do Polski wykorzystujących połączenie Baltic Pipe.

Sprzedaż detaliczna

W 2018 r. PGNiG OD planuje dalszy rozwój oferty produktowej oraz wzrost satysfakcji klientów przez ciągłe poprawianie i usprawnianie obsługi klientów, budowanie nowych, a także rozwój istniejących kanałów dotarcia do klienta. Ponadto, z uwagi na rosnącą konkurencję, PGNiG OD planuje kontynuację działań mających na celu zabezpieczenie wolumenów sprzedaży gazu ziemnego przez oferowanie klientom specjalnych programów rabatowych, w tym ofert indywidualnych oraz oferty zakupu gazu ziemnego w ramach grup zakupowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, jak też realizując ustawowe obowiązki w zakresie zniesienia obowiązku zatwierdzania taryf dla wszystkich klientów z wyjątkiem gospodarstw domowych, od 1 października 2017 r. podejmowane są działania uwzględniające nowe warunki regulacyjne i prawne, w szczególności:

  • opracowanie nowej oferty produktowej (dla klientów nie będących konsumentami) dostosowanej do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez odbiorców, uwzględniającej  wszystkie możliwości w budowaniu oferty, jakie niesie za sobą proces detaryfikacji,
  • przygotowanie nowych wzorów umów oraz kontraktów,
  • przygotowanie cennika „Gaz dla Biznesu”, obowiązującego od 1 stycznia 2018 r.

Rozwój w segmencie CNG i LNG

  • Mała Regazyfikacja LNG dla przedsiębiorców – budowa stacji LNG  dla klienta biznesowego (w modelu 1:1), przy wolumenie i profilu odbioru zapewniającym opłacalność ekonomiczną inwestycji;
  • Bunkrowanie LNG – aktywna działalność na rynku bunkrowania statków paliwem LNG, w tym złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Connecting Europe Facility;
  • Stacje CNG dla transportu komunalnego – selektywne podejście do klienta, utrzymanie obecnie funkcjonujących stacji, a także realizacja nowych inwestycji pod warunkiem ich opłacalności ekonomicznej.

Przygotowano nowe oferty cenowe dla klientów oparte o elastyczny mechanizm rynkowy oraz rozpoczęto pracę nad możliwością powiązania oferowanej ceny LNG/CNG z ceną paliw ropopochodnych.

Magazynowanie

PGNiG będzie dążył do rozwoju usługi biletowej w zakresie magazynowania gazu. W zakresie budowy KPMG Kosakowo kontynuowane przez GSP będą prace związane z budową 5 komór Klastra B. W 2018 r. planowane są prace związane z ługowaniem kawern K-6, K-8, K-9 i K10. Zgodnie z umową, zakończenie wszystkich prac związanych z budową 5 kawern klastra B planowane jest na 2021 r. W KPMG Mogilno planowane jest wykonanie remontu turbiny gazowej w celu zabezpieczenia i uzyskania dostępności urządzeń sprężających przed sezonem zatłaczania.

Perspektywy rozwoju za granicą

PGNiG w 2018 r. będzie kontynuował sprzedaż gazu na rynku ukraińskim przy współpracy z ukraińskim partnerem ERU Trading. Spółka śledzi również z dużym zainteresowaniem prowadzone przez GAZ-SYSTEM i Ukrtransgaz rozmowy międzyoperatorskie w zakresie rozbudowy połączeń przesyłowych między Polską a Ukrainą.

PST planuje dalszy rozwój działalności opartej na sprzedaży gazu i energii elektrycznej do klientów końcowych oraz w handlu hurtowym. W najbliższych latach kontynuowana będzie akwizycja klientów poprzez tradycyjne kanały sprzedaży (telesprzedaż i door-to-door), we współpracy z obecnymi i nowymi partnerami. Ponadto, rozwijane są nowoczesne kanały dotarcia do klientów w celu poprawy jakości portfela odbiorców detalicznych. W ramach działalności handlowej, oprócz obrotu giełdowego i pozagiełdowego, PST zamierza rozwijać biznes oparty na współpracy z jednostkami miejskimi i gminnymi, a także spółkami handlowymi, oferując standardowe i strukturyzowane produkty handlowe i bilansujące.

Grupa PGNiG będzie również kontynuowała działania związane z rozwojem kompetencji oraz wzmocnieniem swojej obecności na światowym rynku LNG. Grupa planuje zweryfikować możliwość kontraktacji  LNG z nowych kierunków, a także rozszerzyć współpracę z dostawcami LNG.