Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Z uwagi na zmiany w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym opracowano nową strategię Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. Strategia została przyjęta przez Radę Nadzorczą PGNiG w dniu 13 marca 2017 r.

W wyniku przeprowadzonych prac analitycznych zaktualizowano kluczowe założenia makroekonomiczne, będące podstawą opracowania założeń strategicznych, w tym dotyczących cen gazu ziemnego, ropy naftowej i energii elektrycznej. Opracowano również nowe cele strategiczne i wynikające z nich ambicje strategiczne Grupy PGNiG do 2022 r.

Z punktu widzenia uwarunkowań wewnętrznych istotną zmianą towarzyszącą przyjęciu Strategii jest zastosowanie nowego podejścia do zarządzania strategicznego w Grupie PGNiG. Wdrożenie metodyki zrównoważonego zarządzania strategicznego, tzw. Balanced Scorecard, pozwala na zrównoważenie celów finansowych, operacyjnych i rozwojowych Grupy w oparciu o 4 kluczowe perspektywy: finanse, klienci, procesy oraz zasoby i rozwój. Efektem zastosowanego podejścia jest również zmiana sposobu definiowania podstawowych założeń strategicznych, który polega na wyznaczeniu celów i aspiracji na poziomie całej Grupy PGNiG, a następnie ich skaskadowaniu na kluczowe obszary działalności Grupy.

Priorytetem jest zrównoważony rozwój Grupy PGNiG poprzez: inwestowanie w obszary działalności cechujące się relatywnie wysoką stopą zwrotu w stosunku do ryzyka inwestycyjnego (upstream), przy jednoczesnym zaangażowaniu w obszary regulowane, cechujące się znacznym bezpieczeństwem inwestycyjnym (dystrybucja gazu oraz elektroenergetyka i ciepłownictwo). Grupa PGNiG stoi w obliczu ambitnego programu inwestycyjnego, który stanowić ma fundament dla długoterminowego i stabilnego wzrostu wartości.

Cele i aspiracje na lata 2017-2022

Nowa Strategia określa 7 strategicznych obszarów działalności Grupy oraz definiuje dla nich cele i aspiracje na lata 2017-2022, które obejmują:

  • obszar poszukiwanie i wydobycie – zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów o ok. 35%, zwiększenie poziomu wydobycia węglowodorów o ok. 41%, istotne obniżenie jednostkowych kosztów poszukiwań i rozpoznania złóż, a także utrzymanie jednostkowych kosztów zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów;
  • obszar obrotu hurtowego – budowa zdywersyfikowanego i konkurencyjnego portfela dostaw gazu ziemnego po 2022 r. oraz zwiększenie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego o ok. 7%;
  • obszar obrotu detalicznego – maksymalizacja marży w obrocie detalicznym, przy utrzymaniu łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego na rynku detalicznym na poziomie ok. 67-69 TWh rocznie;
  • obszar magazynowania – zabezpieczenie docelowych dostępnych pojemności magazynowych dostosowanych do popytu oraz poprawa efektywności obszaru magazynowania;
  • obszar dystrybucji – budowa łącznie ponad 300 tys. nowych przyłączy gazowych oraz zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu o ok. 16%;
  • obszar energetyki i ciepłownictwa – zwiększenie wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej o ok. 20%;
  • obszar centrum korporacyjnego – zwiększenie zaangażowania oraz efektywności w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych (łączne planowane wydatki na ten obszar przewidziano na poziomie ok. 680 mln zł), poprawę efektywności operacyjnej Grupy PGNiG oraz budowę wizerunku Grupy.

Cele i aspiracje Grupy PGNiG na lata 2017-2022 w perspektywach strategii

Perspektywa strategii Cele strategiczne Grupy PGNiG Aspiracje strategiczne 2017-2022
Finanse Wzrost wartości Grupy PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej 33,7 mld zł skumulowanego wyniku EBITDA
Klient Rozwój działalności obrotu gazem i energią elektryczną Skumulowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego na rynku hurtowym w kraju i za granicą 1000 TWh
Skumulowany wolumen sprzedaży detalicznej gazu ziemnego i energii elektrycznej 410 TWh
Procesy Poprawa efektywności procesów przyłączania nowych odbiorców Łącznie ponad 300 tys. nowych klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG
Zasoby i rozwój Wzrost bazy zasobów węglowodorów
Wzrost potencjału wydobywczego węglowodorów
Zdywersyfikowany portfel dostaw gazu ziemnego
Wzrost bazy udokumentowanych zasobów węglowodorów o 35%
Wzrost łącznego poziomu wydobycia węglowodorów o 41%
Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu

Inwestycje w latach 2017-2022

Założono, że na inwestycje zostanie przeznaczonych łącznie ponad 34 mld zł w latach 2017-2022. Średnioroczne nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022 kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł:

Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022

01
Blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów,
03
Ok. 13% nakładów związane będzie z obszarami elektroenergetyki i ciepłownictwa.
02
Prawie 30% nakładów zostanie przeznaczonych na rozwój działalności dystrybucyjnej.
04
Dodatkowo ok. 12% nakładów zostanie przeznaczonych na inne, selektywnie dobierane projekty rozwojowe, cechujące się atrakcyjną stopą zwrotu m.in. w obszarach dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa.
01
Blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów,
02
Prawie 30% nakładów zostanie przeznaczonych na rozwój działalności dystrybucyjnej.
03
Ok. 13% nakładów związane będzie z obszarami elektroenergetyki i ciepłownictwa.
04
Dodatkowo ok. 12% nakładów zostanie przeznaczonych na inne, selektywnie dobierane projekty rozwojowe, cechujące się atrakcyjną stopą zwrotu m.in. w obszarach dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Program inwestycyjny umożliwi wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017-2022 i perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA Grupy do średniorocznego poziomu ok. 9,2 mld zł w latach 2023-2026. Jednocześnie, poziom zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA powinien pozostać w całym okresie objętym Strategią na poziomie poniżej 2,0, przy utrzymaniu dotychczasowej polityki dywidendowej, zakładającej wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy.