Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Przyspieszenie przyłączeń nowych odbiorców

Nowa Strategia zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju systemu dystrybucyjnego i przyłączeń nowych odbiorców. W latach ubiegłych podejście PSG do rozwoju rynku gazowego było reaktywne, co skutkowało brakiem wykorzystania pełnego potencjału rozwoju rynku. Obecnie jednym z kluczowych celów strategicznych obszaru dystrybucji jest zwiększenie tempa przyłączania nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej z poziomu ok. 47 tys. w 2017 r. do poziomu ok. 55 tys. nowych przyłączy rocznie (+8 tys.; ok. 17%).

Pełne wykorzystanie potencjału rynku będzie możliwe poprzez optymalizację procesów przyłączeniowych (skrócenie czasu wydawania decyzji w sprawie warunków przyłączenia, skrócenie czasu realizacji przyłączeń), a także poprawę jakości obsługi klienta i wdrożenie zdalnych kanałów kontaktu.

Wzrost wolumenu dystrybucji gazu ziemnego

Efektem przyspieszenia procesów przyłączeniowych będzie zwiększenie przez PSG wolumenu dystrybuowanego gazu ziemnego z zakładanego na 2017 r. poziomu ok. 10,6 mld m3 do poziomu ok. 12,3 mld m3 w 2022 r. (wzrost o ok. +1,7 mld m3, tj. o 16%).

Potencjał rozwoju sieci dystrybucyjnej w Polsce jest bardzo duży. Z jednej strony udział zużycia gazu ziemnego w całkowitym bilansie zużycia paliw energetycznych w Polsce na tle krajów UE jest relatywnie niski (w porównaniu do Węgier, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii). Z drugiej strony w Polsce obserwowane jest w dalszym ciągu relatywnie niskie nasycenie sieci dystrybucji gazu ziemnego ilością odbiorców na tle operatorów sieci dystrybucyjnej gazu w krajach UE (w porównaniu do Włoch czy Hiszpanii).

Zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu ziemnego będzie realizowane poprzez podłączanie nowych odbiorców do istniejącej sieci dystrybucyjnej, rozbudowywanie sieci dystrybucyjnej na terenach niezgazyfikowanych oraz dostarczenie gazu odbiorcom pozostającym bez dostępu do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego z wykorzystaniem tzw. procesu „pregazyfikacji”.

W związku ze zwiększoną dostępnością LNG na polskim rynku, PSG planuje również budowę lokalnych sieci dystrybucyjnych niepodłączonych do krajowego systemu gazowego, lecz zasilanych gazem w postaci LNG (tzw. wyspowe sieci dystrybucyjne). Ponadto, narastające zjawisko tzw. „smogu” w wielu miastach w Polsce oraz aktywizacja samorządów lokalnych w zakresie poprawy jakości powietrza, m.in. poprzez wspieranie konwersji na źródła niskoemisyjne (w tym gazowe), również wpłynie na wzrost wolumenu dystrybucji gazu ziemnego.

Strategia spółki PSG na lata 2016 – 2022

Weryfikacja strategii PSG wdrożonej w lipcu 2016 r.

W 2017 r. PSG dokonała weryfikacji wdrożonej w lipcu 2016 r. strategii PSG na lata 2016 – 2022 opierając się na nowej koncepcji zarządzania wartością firmy – będzie realizowała politykę ewolucyjnego wzrostu przez inicjatywy wolumenowe, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej, połączonej z optymalizacją kosztów realizowanych procesów. W obszarze rozwoju konstruuje portfel inicjatyw tak, aby wspierał dedykowane mu wartości akcentowane w strategii PSG na lata 2016 – 2022: budowę wartości spółki; ciągłą poprawę efektywności działań; poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz podejmowanie nowych wyzwań rynkowych.

Ponadto, przyjęta w kwietniu 2017 r. „Strategia rozwoju sieci dystrybucyjnej wysokich ciśnień PSG na lata 2016- 2026” określiła m.in. kierunki rozwoju systemu dystrybucyjnego w horyzoncie 10-letnim, w tym połączenia systemowe wysokiego ciśnienia, ponadlokalną sieć średniego podwyższonego i średniego ciśnienia oraz listę potencjalnych obszarów gmin, które cechuje potencjał zapotrzebowania na gaz ziemny. Zidentyfikowano rozwojowe i modernizacyjne zadania inwestycyjne, których zakres obejmował łącznie długość rozbudowy sieci o blisko 3,77 tys. km oraz 82 stacji gazowych wysokiego ciśnienia, będą wiązać się z poniesieniem szacowanych nakładów na ich realizację na łącznym poziomie 3 mld zł.

PSG kontynuuje działania mające na celu pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych do projektów rozwojowych z funduszy unijnych oraz innych źródeł finansowania. Kluczowe są środki pozyskiwane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, skierowane na wsparcie inwestycji w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego, a także możliwości pozyskania dofinansowania na projekty o charakterze innowacyjnym, czy badawczo-rozwojowym oraz z wykorzystaniem technologii LNG.