Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Obrót hurtowy: Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu

Na pozycję Grupy PGNiG negatywnie wpływa kontrakt długoterminowy na dostawy gazu ziemnego do Polski – tzw. kontrakt jamalski. Mając na uwadze jego zbliżające się wygaśnięcie w 2022 r., Grupa dąży do osiągnięcia realnej dywersyfikacji portfela dostaw gazu. W tym zakresie kluczowymi działaniami Grupy są: wsparcie budowy połączenia gazowego Polski i Norwegii, rozwój kompetencji w zakresie handlu i logistyki LNG na rynku globalnym oraz zwiększenie bazy zasobów gazu.

  • Celem strategicznym Grupy PGNiG jest budowa portfela pozyskania gazu z wykorzystaniem planowanej infrastruktury przesyłowej na trasie Norwegia – Dania – Polska, co pozwoli na jego sprowadzanie z nowych kierunków i kontraktację na warunkach rynkowych, zapewniając jednocześnie odnowienie portfela importowego gazu po 2022 r.
  • Rozwój kompetencji w zakresie handlu i logistyki LNG na rynku globalnym, dzięki możliwości krótkoterminowego bilansowania portfela importowego, wesprze elastyczność w zakresie struktury pozyskania gazu po 2022 r. Kontynuowane będą działania związane z rozwojem kompetencji oraz wzmocnieniem obecności PGNiG na światowym rynku LNG. Planowane jest badanie możliwości kontraktacji LNG z nowych kierunków (np. Ameryka Północna, Australia, Afryka) oraz rozszerzenie obecnej współpracy z dostawcami LNG i pozyskanie nowych kompetencji w obszarze transportu morskiego LNG.
  • Zwiększenie bazy zasobów w kraju i za granicą przy jednoczesnej realizacji inwestycji Korytarza Norweskiego umożliwiłoby transport gazu z własnych złóż bezpośrednio na polski rynek.

Kierunek

W kolejnych latach PGNiG będzie kontynuowało działania zmierzające do zabezpieczenia pozycji rynkowej w zakresie sprzedaży gazu ziemnego.

Obrót hurtowy: Wzrost wolumenu sprzedaży gazu ziemnego w obrocie hurtowym

Celem strategicznym obszaru obrotu hurtowego jest zwiększenie łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym do poziomu ok. 178 TWh w 2022 r. (w 2017 r. wolumen ten wyniósł ok. 175,7 TWh). Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży gazu w Polsce, podejmowaniu działań w kierunku zmniejszania dynamiki spadku sprzedaży gazu do obiorców końcowych w następstwie uwalniania rynku gazu w Polsce oraz zwiększeniu wolumenu sprzedaży gazu na rynkach zagranicznych.  Realizacja tego celu wpisuje się w obserwowany w 2017 r. trend wzrostowy w zakresie sprzedanych wolumenów gazu ziemnego do największych przemysłowych odbiorców gazu w Polsce oraz w bardzo dobrych wynikach sprzedaży gazu na rynek ukraiński.

Mając na uwadze doświadczenie i kompetencje PST, celem strategicznym Grupy PGNiG jest dalszy rozwój spółki na innych rynkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie PGNiG zamierza kontynuować działania zmierzające do wzmocnienia swojej obecności na rynku ukraińskim, należącym do najbardziej perspektywicznych rynków w regionie.

Obrót detaliczny: Utrzymanie pozycji rynkowej i maksymalizacja marży w obrocie detalicznym

Nadrzędnymi celami strategicznymi spółki PGNiG OD w perspektywie Strategii będzie poprawa efektywności sprzedaży gazu do klientów detalicznych, przy jednoczesnym utrzymaniu łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego na rynku detalicznym na poziomie ok. 67-69 TWh/rok.

Podstawowym elementem determinującym działania PGNiG OD w najbliższej perspektywie jest uwolnienie cen sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Od 1 października 2017 r. został zniesiony obowiązek zatwierdzania taryf dla klientów instytucjonalnych – w efekcie ok. 50% wolumenu sprzedaży PGNiG OD zostało zwolnione z taryfikacji.

PGNiG OD rozpoczął działania w zakresie poprawy atrakcyjności oferty produktowej spółki. Obszar obrotu detalicznego oferuje klientom coraz bogatsze portfolio produktów skierowane do różnych grup odbiorców w zakresie paliwa gazowego, ale też energii elektrycznej. W ramach budowania trwałej relacji partnerskiej z klientem rozpoczęto prace nad nowymi rozwiązaniami w zakresie usług dodanych, jak również nad zwiększeniem satysfakcji klientów poprzez poprawę jakości ich obsługi i rozwój nowoczesnych kanałów sprzedaży.

Uwolnienie cen sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych

Ok. 50% wolumenu sprzedaży PGNiG OD zostało zwolnione z taryfikacji

Magazynowanie: Wzrost dostępnych pojemności magazynowych

Działalność Grupy PGNiG w obszarze magazynowania koncentruje się na realizacji dwóch kluczowych celów strategicznych, tj. zabezpieczeniu pojemności magazynowych dostosowanych do popytu oraz wzroście efektywności funkcjonowania obszaru magazynowania. Zakłada się, że po zrealizowaniu rozpoczętych projektów rozbudowy PMG obecne pojemności będą wystarczające dla pokrycia prognozowanego popytu na usługi magazynowe w pespektywie 2022 r. Kluczowym celem jest skuteczne sfinalizowanie obecnie realizowanych projektów inwestycyjnych (PMG Kosakowo). Po rozbudowie całkowita pojemność magazynów gazu wysokometanowego w Polsce będzie wynosić ok. 3 mld m3.

W odpowiedzi na oczekiwania rynkowe, na początku lutego 2017 r. PGNiG wprowadziło do oferty usługę biletową, umożliwiającą importującym gaz ziemny do Polski lub dokonującym obrotu z zagranicą wywiązanie się z ustawowego obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego. Usługa biletowa pozwoli na efektywne wykorzystanie pojemności magazynowych przez uczestników rynku gazu ziemnego.