Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów węglowodorów

Jednym z kluczowych celów w ramach obszaru poszukiwań i wydobycia jest zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów węglowodorów o 35%. Cel ten będzie realizowany poprzez podjęcie stosownych działań w Polsce i za granicą. Aspiracją Grupy PGNiG jest odwrócenie negatywnego trendu z okresu 2010-2015, kiedy łączna baza zasobów węglowodorów Grupy PGNiG zmniejszała się średniorocznie o ok. 2%.

Kierunki

Z uwagi na niewielkie perspektywy udokumentowania złóż niekonwencjonalnych i ograniczoną dynamikę nowych odkryć złóż węglowodorów w Polsce, zakładane jest poszukiwanie możliwości dalszego wzrostu bazy zasobów węglowodorów oraz rozwoju działalności produkcyjnej poza granicami kraju. Jednocześnie ważnym celem dla Grupy jest realizacja projektów wydobywczych gwarantujących tzw. equity gas na szelfie norweskim, czyli umożliwiających „fizyczny” transport gazu do Polski.

W Polsce, w latach 2017-2022, zakładana jest intensyfikacja poszukiwań złóż węglowodorów, co umożliwi utrzymanie wysokiego poziomu nowych odkryć. W 2016 r. nastąpił przełom w efektywności prac poszukiwawczych, co zaowocowało istotnym przyrostem nowych odkryć zasobów węglowodorów (przyrost zasobów w 2016 r. o ok. 35 mln boe vs. przyrost zasobów w 2015 r. o ok. 16 mln boe). W latach 2017-2022 planowane jest utrzymanie rocznego przyrostu brutto odkrytych krajowych zasobów węglowodorów (bez pomniejszenia o wydobycie) na poziomie zbliżonym do 2016 r. – w przedziale od ok. 27 do ok. 34 mln boe rocznie.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu realizowane będą działania polegające w szczególności na:

 • weryfikacji posiadanych koncesji pod kątem oceny efektywności kontynuacji prac i zbycie koncesji nieperspektywicznych,
 • weryfikacji planów poszukiwań krajowych pod kątem maksymalizacji prawdopodobieństwa odkrycia i udokumentowania nowych złóż węglowodorów,
 • weryfikacji planów inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania złóż węglowodorów m.in. pod kątem skrócenia terminów realizacji projektów inwestycyjnych,
 • zmianie podejścia do przygotowywania koncepcji zagospodarowania złóż oraz prowadzenia prac przygotowawczych (np. pozyskanie wstępnych/warunkowych zgód właścicieli działek) na okres przed rozpoczęciem wierceń poszukiwawczych,
 • standaryzacji i dostosowaniu wymagań technicznych dotyczących budowy infrastruktury naziemnej do rzeczywistych potrzeb technologicznych i eksploatacyjnych.

Zwiększenie wolumenu rocznego wydobycia węglowodorów

Celem strategicznym obszaru jest zwiększenie wolumenu rocznego wydobycia węglowodorów z poziomu ok. 39 mln boe w 2017 r. do poziomu blisko 55 mln boe w 2022 r. (15,9 mln boe, CAGR 6%) poprzez utrzymanie wolumenu wydobycia węglowodorów w kraju na poziomie 30-33 mln boe rocznie i istotny wzrost produkcji węglowodorów za granicą – w Pakistanie i Norwegii – do poziomu ok. 22 mln boe rocznie.

W tym celu prowadzone będą następujące działania:

 • w Polsce: intensyfikacja wydobycia z obecnie eksploatowanych złóż węglowodorów w oddziałach wydobywczych,
 • za granicą:
  • udział w postępowaniach koncesyjnych w priorytetowych regionach/krajach,
  • realizacja projektów M&A w priorytetowych regionach/krajach,
  • realizacja programu przyspieszonego zagospodarowania złóż na posiadanych koncesjach.

Wzrost rentowności działalności poszukiwawczo-wydobywczej

Aspiracją strategiczną obszaru poszukiwań i wydobycia jest istotne obniżenie jednostkowych wydatków na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów w Polsce. Zakłada się koncentrację prac poszukiwawczych na projektach posiadających największy potencjał pozytywnego wyniku ekonomicznego. Dodatkowo, zakłada się skrócenie średniego czasu rozpoznania i zagospodarowania złóż.

Realizacja Strategii Grupy PGNiG w obszarze poszukiwań i wydobycia przyniesie wzrost wyniku EBITDA w perspektywie 2022 r., który będzie rezultatem wymienionych wyżej działań strategicznych, a także optymalizacji kosztów operacyjnych spółek serwisowych i rozwoju działalności serwisowej na rzecz podmiotów spoza Grupy PGNiG, również na nowych rynkach, optymalizacji zagranicznego portfela aktywów upstream oraz intensyfikacji zagranicznych projektów poszukiwawczych (Norwegia i Pakistan) i wykorzystywania innowacyjnych technologii w procesach biznesowych (m.in. zarządzanie eksploatacją kopalń).