Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-2
Obszar Ryzyko Sposób zarządzania ryzykiem w Grupie PGNiG
BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU Opóźnienie prac poszukiwawczych i wydobywczych
 • Stały monitoring statusów projektów
 • Podejmowanie przez Operatora koncesji niezbędnych działań zaradczych
Zakłócenia w dostawach gazu
 • Stały monitoring sytuacji
 • Działania na rzecz realnej dywersyfikacji dostaw ze względu na źródło i kierunek
ŚRODOWISKO Negatywny wpływ na środowisko naturalne ze względu na działalność
 • Realizacja Polityki QHSE i systemów zarządzania środowiskowego
 • Szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska
 • Wdrożenie systemu zarządzania energią
 • Raportowanie do właściwych organów i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem naturalnym
SPOŁECZEŃSTWO Ryzyko relacji z lokalnymi społecznościami
 • Bieżąca informacja i edukacja o realizowanych projektach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Odpowiadanie na rzeczywiste problemy lokalnych społeczności (programy, projekty, wsparcie lokalnych inicjatyw)
 • Współpraca z władzami samorządowymi
KLIENT Ryzyko relacji z klientami
 • Weryfikacja umów pod kątem zgodności z prawem
 • Szkolenie pracowników z zakresu obsługi klienta
 • Przestrzeganie Kodeksu etyki
 • Regulaminy i regulacje określające zasady relacji z klientami
 • Rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji z klientami
PRACOWNICY Odejścia z pracy osób o wysokich kwalifikacjach
 • Jasne zasady wynagradzania pracowników
 • Stałe szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje
 • Cykliczna ocena pracowników przez przełożonych
 • Ankiety pracownicze / badania opinii
 • System benefitów i dodatków socjalnych dla pracowników
Ryzyko BHP
 • Szkolenia BHP dla pracowników, w tym z pierwszej pomocy
 • Przestrzeganie obowiązku wstępnych i okresowych badań lekarskich
 • Przestrzeganie wewnętrznych procedur BHP zgodnych z zewnętrznymi regulacjami
 • Przestrzeganie Polityki QHSE
 • Ciągły monitoring proaktywny i reaktywny
Ryzyko dialogu społecznego – relacji ze związkami zawodowymi
 • Cykliczne spotkania kadry zarządzającej z przedstawicielami związków
 • System zarządzania programem etycznym
 • Zasady regulacji zobowiązań pracowniczych
 • Umowy społeczne, zakładowe umowy zbiorowe
ETYKA Ryzyko nadużyć (mobbing, molestowanie)
 • Szkolenia dla pracowników i kadry menadżerskiej
 • System zarządzania programem etycznym
 • Kodeks etyki z wzorcami postaw
 • Funkcjonowanie etyków w Grupie PGNiG, w tym Pełnomocnika ds. etyki w PGNiG
Ryzyko korupcji
 • Przestrzeganie zasad Kodeksu etyki
 • Realizowanie Polityki antykorupcyjnej i prezentowej
 • Szkolenia pracowników z tego zakresu
 • Stały monitoring i analiza regulacji zewnętrznych, a następnie przygotowanie odpowiednich wewnętrznych
Ryzyko nieprawidłowości w realizacji zakupów i zamówień publicznych
 • Szkolenia pracowników w obszarze zakupów oraz dotyczące odpowiedzialności uczestników postępowań
 • Wewnętrzne regulacje m.in. Polityka antykorupcyjna i prezentowa
 • Nadzór dokumentacji zakupowej przez wykwalifikowanych pracowników
Ryzyko relacji z dostawcami i partnerami biznesowymi
 • Przestrzeganie zasad Kodeksu etyki i Polityki QHSE
 • Zatrudnianie wykwalifikowanej kadry
 • Zobowiązanie wykonawców i dostawców do przestrzegania wewnętrznych przepisów Grupy PGNiG