Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

W kwietniu 2017 r. Zarząd PGNiG przyjął „Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022”, która wspiera i uzupełnia cele biznesowe zdefiniowane w „Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2017-2022”, uwzględniając przy tym kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju tj. społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a także kierunek rozwoju zarysowany w misji Grupy PGNiG:

„Jesteśmy zaufanym dostawcą energii dla domu i biznesu”

oraz w wizji dla całej Grupy Kapitałowej:

„Odpowiedzialnie i efektywnie dostarczamy innowacyjne rozwiązania energetyczne.”

Misja PGNiG

definiuje odpowiedzialność firmy za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz wskazuje koncentrację uwagi na kliencie i jego potrzebach.

Uwzględnia także specyfikę klienta indywidualnego i biznesowego. Natomiast wizja podkreśla jeszcze innowacyjność rozwiązań oferowanych przez nas.

Ta świadomość oddziaływania na otoczenie oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne są fundamentami Strategii CSR, która dobrze wykorzystuje to, że kwestie odpowiedzialności społecznej w Grupie są zakorzenione w jej systemie wartości. Uwzględniając bezpieczeństwo i innowacje, spółki Grupy PGNiG mają na uwadze oczekiwania swoich interesariuszy. Zobowiązują się do spełniania najwyższych standardów w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami i klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska. Poniżej prezentowane są priorytety Strategii CSR.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju

Działalność biznesowa Grupy PGNiG wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo energetyczne. Jest to jeden z kluczowych oddziaływań Grupy PGNiG na codzienność funkcjonowania polskiej gospodarki i szerzej całego kraju. Dlatego też w ramach obszaru rynek z perspektywy zrównoważonego rozwoju wyznaczony został cel dotyczący bezpieczeństwa energetycznego kraju – zapewnienie klientom dostępu do gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła w oparciu o zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw gazu ziemnego.

Ten cel jest rozumiany jako ciągłe dążenie Grupy PGNiG do rozwoju wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i magazynowania gazu oraz zapewniania dostępu do tych produktów klientom. W tym momencie wymiaru csrowego nabierają kluczowe projekty biznesowe związane z poszukiwaniem i wydobyciem oraz pozyskiwaniem gazu, czy bieżąca produkcja ciepła i energii elektrycznej realizowana przez spółki PGNiG TERMIKA .

Środowisko i jego ochrona

Działalność gospodarcza wykonywana przez spółki Grupy PGNiG wiąże się z oddziaływaniem na środowisko. Mając na uwadze współczesne wyzwania ochrony środowiska, związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz możliwym zanieczyszczeniem poszczególnych elementów środowiska, PGNiG podejmuje działania w kierunku minimalizacji negatywnego wpływu. Wsparciem w realizacji tych zamierzeń jest opracowywanie standardów technicznych dla realizacji prac w oparciu o obowiązujące wymagania prawne, jak i dobre praktyki przemysłu, prewencja w ramach poszukiwań i wydobycia złóż, analiza ryzyk środowiskowych, monitoring wpływu działalności na środowisko. PGNiG stosuje także technologie redukujące wpływ negatywnego oddziaływania na środowisko oraz utrzymujemy systemy zarządzania, w ramach których realizuje cele i zadania środowiskowe, dążąc do zwiększenia efektywności środowiskowej.

Wyzwaniem w tym obszarze jest również ścisła współpraca i kontrola przestrzegania stawianych wymagań środowiskowych wykonawcom prac, współpraca z organami administracji państwowej, samorządami i lokalną społecznością. Dodatkowo rozpoczyna działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej, takie jak wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania energią.

Społeczność lokalna

Ze względu na charakter i skalę swojej działalności Grupy PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do budowania relacji z otoczeniem. Tworzy partnerskie relacje z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Ważnym elementem jest ustrukturyzowanie prowadzonych działań w zakresie zaangażowania społecznego, co pozwoli jej na jeszcze lepsze odpowiadanie na potrzeby swoich interesariuszy.

Satysfakcja klienta i rozwój oferty

Troska o klienta i jego satysfakcję jest jednym z głównych kierunków działań podejmowanych przez spółki z Grupy PGNiG, szczególnie PGNiG, PGNiG OD, PGNiG Termika czy PSG. Utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych klientów to temat istotny dla każdej branży. Z perspektywy odpowiedzialnego biznesu Grupa ma dbać o dostępność, jakość, jasność i klarowność relacji z klientami. Planowane inicjatywy w ramach niniejszego kierunku strategicznego są związane również z budowaniem transparentnej i wiarygodnej marki. Tworzenie trwałych relacji z klientami jest też jednym z zobowiązań Polityki QHSE Grupy PGNiG i wymogiem systemu zarządzania jakością.

Troska o bezpieczeństwo, stabilność i rozwój pracowników

Strategia CSR Grupy PGNiG wspiera wszystkie inicjatywy nastawione na pracowników, którzy są kluczowym fundamentem, stanowiącym o wartości firmy i skuteczności jej rozwoju. Przyczyniają się one do budowania kultury zaangażowania pracowników w pracę i rozwój organizacji. Jednym z kluczowych działań w zakresie troski o pracowników są kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, relacjami pracowniczymi, poprawą komunikacji wewnątrz Grupy czy wzmacnianiem kompetencji specjalistów i kadry menedżerskiej.

Innowacje dla rozwoju

Inwestycje w innowacje i nowoczesne rozwiązania zwiększają efektywność działań biznesowych, przyczyniają się do wzrostu potencjału biznesowego całej Grupy PGNiG oraz pomagają zminimalizować negatywny wpływ działalności Grupy PGNiG na otoczenie. Impulsem wzrostu organizacji mogą stać się innowacje oparte na solidnym fundamencie, tworzonym na bazie wiedzy, edukacji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Właśnie dlatego jednym z priorytetów Strategii CSR jest rozwój współpracy ze światem nauki, a także wsparcie i inicjowanie rozwoju start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

System wartości jako podstawa działania

Prowadzenie biznesu z uwzględnieniem wartości etycznych, prawa, szacunku do pracowników, klientów, dostawców, wykonawców i całego społeczeństwa oraz środowiska ma dzisiaj szczególne znaczenie. Jako odpowiedzialna organizacja PGNiG stawia sobie za cel utrzymywanie standardów etycznych oraz świadome posługiwanie się nimi w swojej działalności biznesowej. Kwestia ta dotyczy również odpowiedzialności za swoich dostawców i wykonawców poprzez stawianie im wymagań, w tym w zakresie bezpiecznego dla ludzi i środowiska prowadzenia prac, i ich weryfikację w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Cele strategiczne

Podsumowując Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG opiera się na sześciu obszarach strategicznych, które wyznaczają priorytety działań z zakresu zrównoważonego rozwoju na okres najbliższych pięciu lat. Ze względu na charakter działalności biznesowej prowadzonej przez poszczególne spółki Grupy PGNiG, zdefiniowano 13 celów strategicznych.

Obszar Temat Cel strategiczny
Rynek Bezpieczeństwo energetyczne kraju Zapewnienie klientom dostępu do gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła, w oparciu o zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw gazu ziemnego.
Otoczenie Ochrona środowiska Efektywna dbałość o kwestie środowiskowe we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Poprawa efektywności energetycznej w całym łańcuchu wartości Grupy PGNiG
Kapitał społeczny Zaangażowanie w rozwój kapitału społecznego oraz intelektualnego w Polsce poprzez otwarcie się na nowe inicjatywy oraz wspieranie projektów pro bono.
Komunikacja społeczna i dialog przy inwestycjach Prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną zgodnie z najlepszymi standardami wypracowanymi w Grupie PGNiG.
Klient Satysfakcja klienta Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez poprawę jakości obsługi oraz inwestycje w zaawansowane, cyfrowe rozwiązania i narzędzia komunikacyjne odpowiadające na potrzeby różnych grup klientów.
Rozwój oferty Dążenie do zwiększania dostępności produktów i usług m.in. poprzez rozwój infrastruktury na terenach niezgazyfikowanych oraz dostosowanie oferty do najwyższych standardów i potrzeb klientów.
Pracownicy Solidny pracodawca Promowanie i wdrażanie wysokich standardów zatrudnienia pracowników poprzez prowadzenie wzorcowej polityki personalnej oraz budowanie przyjaznego miejsca pracy.
Rozwój pracowników Rozwój mentoringu oraz prowadzenie proaktywnego działania w celu zapewnienia dostępności wykwalifikowanej kadry.
Bezpieczeństwo i higiena pracy Wdrożenie jednolitych standardów zarządzania w obszarze BHP w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników, osób przebywających na terenie PGNiG i społeczności lokalnej.
Innowacje Innowacje dla rozwoju Aktywne wspieranie rozwoju współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz start-upami czy MŚP w celu stałej poprawy efektywności funkcjonowania firmy.
Etyka System wartości Pogłębienie wiedzy naszych pracowników w zakresie wartości i zasad etycznych w środowisku pracy.
Odpowiedzialne zarządzanie całym łańcuchem wartości w oparciu o transparentne zasady współpracy uwzględniające kryteria społeczne, środowiskowe i prawa człowieka.