Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-2

Działalność Grupy PGNiG jest silnie związana z wpływającymi na nią czynnikami zewnętrznymi, które jednocześnie stanowią dla Grupy wyzwania, a są nimi m.in.:

W ostatnich latach zmianom na krajowym rynku gazu towarzyszył gwałtowny spadek cen gazu na rynkach europejskich. Dodatkowo od kilku lat widoczne staje się osłabienie korelacji pomiędzy rynkowymi cenami gazu i cenami produktów ropopochodnych. Istotne implikacje dla Grupy PGNiG spowodowały również w ostatnich latach spadki cen ropy naftowej, w efekcie czego z jednej strony odnotowano niższy koszt pozyskania gazu w ramach kontraktów długoterminowych, ale z drugiej strony – niższą ekonomikę zagranicznych projektów upstream z większym udziałem ropy w strukturze zasobów, a w konsekwencji niższą wycenę zagranicznego segmentu Poszukiwanie i Wydobycie.

Ponadto na świecie obserwuje się intensywny rozwój infrastruktury LNG w związku z realizacją projektów inwestycyjnych zarówno służących zwiększeniu mocy eksportowych (terminale skraplające), w szczególności w Ameryce Północnej i Australii, jak i importowych (terminale regazyfikacyjne), głównie w Europie. Rozbudowa mocy prowadzi m.in. do światowej nadpodaży LNG i w konsekwencji do spadku cen LNG.

Aktywny udział PGNiG w globalnym rynku LNG umożliwi wykorzystanie sprzyjających warunków cenowych oraz pozwoli na uzupełnienie dostaw gazu do Polski. W obliczu rosnącej podaży wzrasta także znaczenie handlu LNG na bazie spot oraz krótko- i średnioterminowej, m.in. z powodu odstępowania od klauzuli destynacji w ramach kontraktów, wzrostu liczby uczestników rynku, a także większej dostępności światowej floty LNG.

W wyniku wprowadzenia tzw. „obliga giełdowego” PGNiG jest zobowiązane sprzedawać gaz ziemny wysokometanowy na giełdach towarowych lub innym rynku regulowanym. Proces liberalizacji rynku połączony z powyższym wymogiem niesie ryzyko utraty istotnej części klientów. Ponadto PGNiG stanęło w obliczu konieczności zmian umów z klientami w zakresie wielkości mocy umownej i ilości paliwa na dany rok gazowy oraz procedury zmiany sprzedawcy.

Portfel pozyskania gazu Grupy PGNiG zakładał pokrycie całego popytu na gaz w Polsce. Biorąc pod uwagę ryzyko utraty części rynku oraz niewystarczające zdywersyfikowanie dostaw istniało ryzyko niezbilansowania portfela. Obecny portfel pozyskania gazu Grupy składa się w istotnej części z kontraktów, w których cena w części opiera się o notowania produktów ropopochodnych (kontrakt jamalski i katarski), a zróżnicowanie formuł cenowych sprzedaży gazu przez Grupę PGNiG oraz konkurentów niesie za sobą ryzyko presji cenowej.

W związku z powyższym, szczególnym obszarem aktywności Grupy PGNiG stało się zbadanie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz analiza inwestycji wspierających dywersyfikację. Zbliżająca się perspektywa wygaśnięcia kontraktu jamalskiego skutkuje potrzebą budowania elastycznej struktury pozyskania gazu ziemnego do Polski po 2022 r.

Otoczenie regulacyjne, w którym działa Grupa PGNiG, podlega cyklicznym, istotnym zmianom, w szczególności w obszarach opodatkowania wydobycia węglowodorów, realizowania obliga giełdowego oraz niepewności dotyczącej modelu wsparcia kogeneracji gazowej, co w efekcie może wpłynąć na obniżenie rentowności w poszczególnych segmentach działalności Grupy PGNiG.