Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-56

System wartości jako podstawa działania

Celem programu etycznego jest zapewnienie dbałości o przestrzeganie zasad etyki oraz wzmacnianie kultury korporacyjnej w PGNiG poprzez wskazywanie zachowań, które są pożądane w Spółce, jak również tych, które nie będą akceptowane. Zasady etyki określone są w Kodeksie etyki PGNiG i w Zasadach dobrych praktyk menadżera Grupy Kapitałowej PGNiG.

Na Kodeks etyki PGNiG składa się „Deklaracja wartości” oraz „Kodeks standardów etycznych”. „Deklaracja wartości” to ogólne przedstawienie zasad moralnych, ideałów etycznych, które powinny wzmacniać proces kształtowania etycznego środowiska i wzajemnego zaufania w spółce PGNiG. „Kodeks standardów etycznych” przedstawia konkretne zasady postępowania pracowników PGNiG, wynikające z deklarowanych wartości i zgodne z najlepszą praktyką światową w branży.

Zgodnie z założeniami programu etycznego każdy pracownik PGNiG zobowiązany jest w pełni respektować przedstawione wartości i standardy etyczne w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych. Kodeks etyki PGNiG pozostawia poszczególnym spółkom należącym do Grupy PGNiG swobodę dalszego doskonalenia najlepszych praktyk i standardów etycznych w zgodzie ze specyfiką poszczególnych sektorów rynku, warunkami funkcjonowania w różnych krajach, a także z ich dotychczasowym doświadczeniem.

Pełnomocnik ds. etyki dba o promocję postaw etycznych w PGNiG, a także monitoruje przestrzeganie Kodeksu etyki poprzez przyjmowanie i ocenę zasadności zgłoszeń o naruszeniu zasad etyki oraz współpracę z Komitetem ds. etyki i rzecznikami (pełnomocnikami) ds. etyki z Grupy PGNiG. W Grupie PGNiG powołanych jest 10 osób do pełnienia tej funkcji.

Etycy Grupy PGNiG nadzorowali szkolenie etyczne ponad 3 tys. pracowników Grupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę mobbingową i świadomość etyczną w miejscu pracy oraz podkreślano zaangażowanie menadżerów w przekazywaniu wiedzy etycznej swoim podwładnym.

W PGNiG nie odnotowano oficjalnych zgłoszeń nadużyć etyki. Podobnie było w większości spółek Grupy posiadających swoich etyków. W PSG, posiadającej najwięcej pracowników w Grupie PGNiG, zarejestrowano przez cały rok 60 zgłoszeń. Sprawy zgodnie z obowiązującym w spółce Zasadami stosowania etyki i Kodeksem etyki były rozpatrywane przez dwóch etatowych etyków bezpośrednio lub przez powoływane Komisje ds. etyki w zależności od tematu i zakresu zgłoszonych kwestii.

W PGNiG nie odnotowano oficjalnych zgłoszeń nadużyć etyki

Kwestie praw człowieka a etyka

Do praw człowieka odnoszą się zapisy Kodeksów etyki oraz obowiązujących w Grupie procedur przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu czy mobbingowi, które bazują miedzy innymi na zasadach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

  • równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji (art. 32 Konstytucji RP);
  • równość wobec prawa ze względu na płeć (art. 33);
  • wolność wyznania i poglądów (art. 53-54);
  • prawo do prywatności (art. 47);
  • prawo do ochrony danych osobowych (art. 51).