Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia

Polityka QHSE (Quality Health Safety Environment) i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Grupie Kapitałowej PGNiG

Polityka QHSE w Grupie PGNiG, która określa cele i kierunki działania oraz stanowi zapewnienie dotrzymania najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w odniesieniu do spełnienia wymagań i oczekiwań interesariuszy, została przyjęta w 2016 r. a następnie wdrożona i stosowana we wszystkich komórkach organizacyjnych PGNiG oraz spółkach Grupy PGNiG.

Polityka podlega okresowej ocenie pod kątem jej użyteczności i aktualności. Polityka QHSE realizowana jest w PGNiG poprzez System Zarządzania QHSE zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 oraz dobrych praktyk HSE.

Cele Polityki QHSE to:

 • Identyfikacja, nadzorowanie oraz zapewnienie skuteczności procesów QHSE.
 • Budowanie trwałych relacji z klientami PGNiG
 • Identyfikacja i przestrzeganie aktów prawnych i innych wymagań
 • Wdrażanie norm i standardów wynikających z dobrych praktyk, promowanie bezpiecznych rozwiązań
 • Identyfikowanie zagrożeń, w tym zdarzeń potencjalnie wypadkowych, w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, incydentom oraz awariom
 • Identyfikowanie i ograniczanie wpływu na środowisko
 • Budowanie kompetentnego, świadomego i zaangażowanego zespołu pracowniczego

Większość Spółek z Grupy PGNiG realizuje działania związane z jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, w oparciu o tę Politykę QHSE.

Jednostki organizacyjne Nazwa systemu
(ZSZ,SZŚ, SZJ, SZBHP, EMAS etc.)
Certyfikowany (Tak/Nie) Data Nazwa jednostki certyfikującej
certyfikacji recertyfikacji
PGNiG ZSZ QHSE Nie
PGNiG –
Oddział w Sanoku*
ZSZ TAK 2004 – pierwsza certyfikacja 25.11.2016
X. 2017 – ostatni audytu nadzoru
DNV GL Business Assurance
PGNiG –
Oddział w Odolanowie*
ZSZ TAK 31-12-2015
(9001, 14001),
07-01-2017 (18001)
LRQA
PGNiG – Centralne
Laboratorium
Pomiarowo – Badawcze*
SZ zgodny z PN-EN ISO/
IEC 17025:2005+Ap
1:2007, PN -EN ISO/IEC
17065:2013
TAK PCA
Exalo Drilling ZSZ TAK 13.03.2017 2020 TÜV SÜD
GEOFIZYKA Toruń ZSZ QHSE TAK 18.03.2011 18.03.2017 LRQA
PGNiG OD NIE
PGNiG Technologie ZSZ TAK 2013 2018 UDT
PGNiG TERMIKA SZ BHP
SZŚ
TAK
TAK
22.10.2007
05.12.2007
23.09.2016
23.09.2016
PCBC
PSG ZSZ TAK 16.12.2016 17.11.2017 TÜV NORD
* Z uwagi na to, że planowany termin certyfikacji Systemu Zarządzania QHSE przypada na czerwiec 2018 r., niektóre Oddziały, które utrzymywały swoje odrębne systemy zarządzania wcześniej, chcąc zachować ciągłość certyfikatu, przystąpiły do audytu nadzoru/ recertyfikacyjnego indywidualnie.
Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania jakością, potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą międzynarodową i europejską PN-EN ISO/IEC 17025: 2005.

Sposób dostosowania prowadzonych działań do Polityki QHSE w Grupy PGNiG

 • zapewnienie jakości, ciągłości i terminowości dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i innych produktów oraz usługi magazynowania gazu kontrahentom PGNiG,
 • identyfikację, nadzorowanie i monitorowanie procesów,
 • uwzględnianie opinii Pracowników, Klientów i innych Interesariuszy w doskonaleniu procesów,
 • podnoszenie kwalifikacji i świadomości Pracowników,
 • identyfikację i wypełnianie wymagań prawnych i innych,
 • wyznaczanie i realizację celów doskonalących związanych min. ze stosowaniem nowoczesnych technologii,
 • realizację audytów i podejmowanie działań naprawczych,
 • zarządzanie ryzykami i szansami występującymi w procesach biznesowych,
 • wdrażanie programów wspierających pracowników (mentoring nowo zatrudnionych, szkolenia wewnętrzne w ramach Akademii trenerów).
 • identyfikację, nadzorowanie i monitorowanie aspektów środowiskowych,
 • identyfikację i wypełnianie wymagań prawnych i innych,
 • wyznaczanie i realizację celów doskonalących, minimalizujących oddziaływanie na otoczenie i sąsiedztwo, tak aby zachowana była równowaga między rozwojem biznesu a ochroną środowiska naturalnego,
 • stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii,
 • monitorowanie wpływu działalności Spółek na środowisko,
 • efektywne wykorzystanie paliw i zasobów naturalnych,
 • podejmowanie działań remediacyjnych i rekultywacyjnych,
 • nadzorowanie działań Wykonawców,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i budowanie świadomości pracowników w obszarze ochrony środowiska.
 • identyfikację zagrożeń oraz ocenę ryzyka zawodowego i miejscowego,
 • identyfikację i wypełnianie wymagań prawnych i innych,
 • wyznaczanie celów doskonalących,
 • podejmowanie działań naprawczych,
 • stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań w procesach technologicznych zapobiegających wypadkom, awariom i chorobom zawodowym,
 • budowanie wspólnych relacji z Wykonawcami świadczącymi usługi na rzecz Spółek,
 • identyfikację i zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • promowanie i wdrażanie programów poprawiających bezpieczeństwo i kształtujących świadomość bezpiecznych zachowań.

Główne cele jakościowe, środowiskowe, BHP podjęte do realizacji oraz stopień osiągnięcia tych celów lub mierniki stopnia osiągnięcia celów

Ustanowione w Grupie PGNiG cele i zadania jakościowe, środowiskowe i BHP, aby zapewnić zgodność wyrobów i usług, zwiększyć zadowolenie klienta, odnosząc je do znaczących aspektów środowiskowych i do zagrożeń na stanowisku pracy oraz zapobiegać urazom i schorzeniom zawodowym, zostały sformułowane zgodnie z zasadą SMART tzn.:

 • S (specific) – precyzyjnie definiują obszar,
 • M (measurable) – mają charakter mierzalny,
 • A (attainable) – są możliwe do realizacji,
 • R (relevant) – odnoszą się do specyfiki obszaru, który jest zarządzany,
 • T (timescale) – są określane w przedziale czasu, który umożliwia ich realizację.

Cele są krótko- lub długoterminowe, gdzie zaplanowany czas realizacji obejmuje od roku do trzech lat. Przekładają się one na Programy realizowane w poszczególnych jednostkach Grupy PGNiG i rokrocznie aktualizowane.

W 2017 r. zdecydowanej większości jednostek Grupy PGNiG udało się zrealizować 100% założonych celów i zadań. Niektóre cele, ze względu na ich złożoność i kosztowność, pozostają w realizacji i są realizowane zgodnie z harmonogramem prac.

Audyty wewnętrzne w 2017 r.

Audyty wewnętrzne, które obok przeglądów wykonywanych przez najwyższe kierownictwo, pełnią funkcję podstawowego mechanizmu kontroli przedsiębiorstwa pozwalając na ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi, normami oraz skuteczność funkcjonowania systemów zarządzania.

W 2017 r. w Grupie PGNiG przeprowadzono 179 audytów wewnętrznych, analogicznie jak w roku poprzednim. Najwięcej audytów odbyło się w PSG, która jest organizacją wielooddziałową. W związku z trwającymi pracami nad wdrożeniem systemów zarządzania, w niektórych jednostkach Grupy PGNiG (np.: Centrala PGNiG, PGNiG Obrót Detaliczny, GAZ – Grupy PSG), w 2017 r. nie przeprowadzono audytów wewnętrznych.

Realizowane działania korygujące polegały na: podejmowaniu działań mających na celu budowanie świadomości u pracowników w obszarach wykrytych niezgodności (szkolenia) oraz doprecyzowywaniu zapisów dokumentów ZSZ w celu uniknięcia podobnych niezgodności w przyszłości.

Dobre praktyki w zakresie popularyzacji i doskonalenia systemu zarządzania:

 • organizacja konkursów wiedzy z zakresu BHP, ppoż i pierwszej pomocy dla pracowników,
 • organizacja narady służb ochrony środowiska i BHP dla Grupy PGNiG,
 • organizacja i udział w konferencjach technicznych i seminariach poświęconych ochronie środowiska i bezpieczeństwu pracy,
 • publikacje materiałów informacyjnych w zakresie systemów zarządzania, w tym m.in. ulotki dla gości wizytujących obiekty, informacje w prasie branżowej i newsletterach,
 • udział w konkursie o Polską Nagrodę Jakości i zajęcia I miejsca przez Spółkę PSG.