Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-LA6

Spółki Grupy PGNiG zarządzają obszarami: jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o jedną i jednorodną Politykę QHSE (Zarządzanie Jakością, Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona Zdrowia i Środowiska), zdefiniowaną i przyjęta przez Zarząd Spółki.

Polityka określa cele i kierunki działań spółek Grupy PGNiG w powyższym zakresie i stanowi zobowiązanie spółek Grupy do spełniania wymagań jakościowych dla wyrobów i usług, budowania pozytywnych relacji z klientem, działalności zgodnej z wymaganiami prawnymi, ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i Bezpieczeństwem Pracy. To również zobowiązanie do działań proaktywnych zapobiegających urazom i schorzeniom zawodowym pracowników oraz zanieczyszczeniom i szkodom w środowisku.

Grupa PGNiG realizuje zadania w sposób systemowy, zgodny z najlepszymi standardami, określonymi w międzynarodowych normach ISO 9001:2015, 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, przy uwzględnieniu dobrych praktyk branżowych. Realizowane zadania wynikają z zobowiązań zdeklarowanych przez Zarząd Spółki w Polityce QHSE oraz potrzeby wdrożenia i utrzymania funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dodatkowo zasoby, odpowiedzialność i uprawnienia kadry kierowniczej jak i pracowników, ściśle określone i udokumentowane w Systemach przekładają się na możliwości wykazania i doskonalenia efektów prowadzonych działań w Spółkach Grupy PGNiG, ich wyrobów i usług, zgodnych z wymaganiami standardów międzynarodowych.

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2017 r. w obszarze BHP:

  • wybór narzędzia informatycznego do Identyfikacji Wymagań Prawa m.in. z zakresu BHP dotyczących działalności Grupy PGNiG, które zapewni dostęp do aktualizowanych na bieżąco wymagań prawnych, a przez to przyczyni się do ułatwienia pracy oraz pogłębi posiadaną wiedzę o aktualnie obowiązujących wymaganiach ustawodawczych,
  • realizacja zadań służby BHP w Centrali Spółki, Oddziale Geologii i Eksploatacji, Oddziale Obrotu Hurtowego, CLPB oraz Oddziale Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego,
  • udział w ocenie założeń i dokumentacji nowych inwestycji, opracowywaniu planów modernizacji oraz w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych w zakresie uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrali Spółki, Oddziale Geologii i Eksploatacji, Oddziale Obrotu Hurtowego, CLPB oraz Oddziale Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego,
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów i zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrali i Oddziałach Spółki,
  • analizowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorowanie podstawowych działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia oraz poprawę warunków pracy w Grupie PGNiG,
  • prowadzenie wspólnych działań profilaktycznych, w ramach Polityki Grupy PGNiG, poprawiających bezpieczeństwo w środowisku pracy w Grupie Kapitałowej PGNiG,
  • współpraca ze służbami i inspekcjami nadzorującymi przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie ujednoliconego, zintegrowanego Systemu Zarządzania QHSE w Centrali Spółki PGNiG oraz nadzór nad systemem w Oddziałach PGNiG w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prowadzenie sprawozdawczości wypadkowej pozwala na weryfikację przyczyn urazów i schorzeń powstałych przy wykonaniu pracy, jak również na podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu wypadków przy pracy. Przyczynia się to do podejmowania działań prowadzących do zwiększenia świadomości pracowników i kultury bezpieczeństwa pracy.

Wszyscy pracownicy mają dostęp do szkoleń BHP, szerokiego zakresu opieki medycznej, jak również każdy pracownik został poinformowany o poziomie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Szkolenia są prowadzone regularnie, a ich częstotliwość zależy od stanowiska i występujących na nim zagrożeń. Podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa służą także coroczne narady organizowane przez Centralę Spółki, poświęcone stanowi bezpieczeństwa i wymianie doświadczeń, w których biorą udział przedstawiciele organów zewnętrznych np. Państwowej Inspekcji Pracy.

PGNiG buduje wśród pracowników kulturę bezpiecznej pracy, która przekłada się na ich bezpieczne zachowania, postawy oraz działania. Podejmowany jest szereg działań ukierunkowanych na stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie zakładu, dbając także o bezpieczeństwo osób z zewnątrz.

Mierniki działań z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac

Monitorowanie działań z zakresu bezpieczeństwa jest procesem ciągłym i realizowanym dwutorowo poprzez:

polega na kontroli skutecznego wdrożenia procedur postępowania i środków eliminujących bądź minimalizujących ryzyko, ustalonych na etapie planowania. Jego celem jest ocena skuteczności działań prewencyjnych.

dostarcza informacji o zdarzeniach skutkujących stratą (wypadkach, awariach oraz chorobach zawodowych), pozwala na wyciąganie odpowiednich wniosków i doskonalenie zarządzania tym obszarem. Jest działaniem prewencyjnym po fakcie, pozwalającym wyeliminować zdarzenia skutkujące stratą o podobnym charakterze w przyszłości.

Wszystkie zdarzenia awaryjne, skutkujące stratą oraz zdarzenia lub warunki potencjalnie mogące skutkować stratą, związane z prowadzoną działalnością podlegają raportowaniu. Dotyczy to zarówno działań realizowanych przez oddziały PGNiG i spółki Grupy PGNiG, jak również przez wykonawców czy dostawców realizujących prace na rzecz naszej Grupy Kapitałowej.

Mierniki działań z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac:

Miernik PGNiG Grupa PGNiG
Liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych 25 350
Liczba zgłoszeń pracowników mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa lub promowanie pozytywnych zachowań (np. Program Poprawy Świadomości i Zachowań, System STOP® lub inny) 151 142 632
Liczba przeprowadzonych próbnych alarmów w tym ćwiczeń ewakuacyjnych, 59 856
Liczba innych zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa: naturalnych bądź będących wynikiem procesów pracy, awarii technicznych mogących skutkować dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracowników lub bezpieczeństwa publicznego 49 137
Liczba kontroli w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia prac u Wykonawców realizujących pracę na rzecz Spółki 61 6 002

Liczba wypadków przy pracy w Grupie PGNiG

Liczba wypadków przy pracy w całej Grupie PGNiG w odniesieniu do 2016 r. spadła o 2,5%. Natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadła o 1,9 %. Poniższe tabele przedstawia szczegóły dot. wypadków w Grupie PGNiG oraz innych zagadnień BHP.

Jednostka organizacyjna Ogólna ilość wypadków Ilość osób poszkodo-wanych w wypadkach w tym poszkodowani: Ilość wypadków zbiorowych z ogólnej ilości wypadków Rodzaj obrażeń Liczba dni niezdolności do pracy Wskaźniki
w wypadkach przy pracy w wypadkach traktowanych na równi z wypadkami przy pracy ilość wypadków ilość osób śmierć ciężkie uszkodzenia ciała lekkie uszkodzenia ciała częstotliwości na 1000 zatrudnionych ciężkości dni choroby na jeden wypadek
Centrala Spółki PGNiG 3 3 3 3 9 4,9 3
Oddział Geologii i Eksploatacji 1 1 1 1 14 1,9 14
Oddział w Sanoku 4 4 4 4 241 2,7 60,3
Oddział w Zielonej Górze 7 7 7 7 345 3,9 49,3
Oddział w Odolanowie
Oddział CLPB 1 1 1 1 7 23,3 7
Oddział RSGO
Oddział Obrotu Hurtowego
RAZEM PGNiG 16 16 15 1 16 616 3,4 39
GEOFIZYKA Toruń 7 7 7 7 585 7 84
Exalo Drilling 27 27 27 27 2 136 14 79
PGNiG Technologie 9 9 9 9 449 16 50
PSG 124 130 128 2 6 12 1 2 127 6 647 11 54
PGNiG Serwis 1 1 1 1 22 5 22
GEOVITA 6 6 6 6 404 26 67
PGNiG Termika 5 5 4 1 5 454 5 91
PGNiG OD 9 9 8 1 9 305 3,6 33,9
GSP
RAZEM GK PGNiG 204 210 204 6 6 12 1 2 207 11 618 9 57
Jednostka organizacyjna Wskaźniki częstotliwości wypadków (F) Wskaźnik ciężkości wypadków (Wc) Wskaźnik straconych dni LDR Wskaźnik obrażeń ciała IR
K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem
PGNiG 3 4 3 7,0 45,8 38,5 3 20 16 0 0 0
GEOFIZYKA Toruń 7,9 7,0 83,6 83,6 81,6 73,0 1,0 0,9
Exalo Drilling 16,4 14,5 79,1 79,1 146,7 131,8 1,9 1,7
PGNiG Technologie 13,9 15,8 16,4 56,1 49,9 107,3 95,0 1,9 1,9 1,9
Polska Spółka Gazownictwa 3,1 15,0 11,8 45,8 51,6 51,1 22,7 82,8 70,0 0,5 1,6 1,4
PGNiG Serwis 8,3 4,3 22,0 22,0 23,0 11,7 1,0 0,5
GEOVITA 32,6 0,0 25,9 67,3 67,3 200,7 143,6 3,0 2,1
PGNiG Termika 5,7 4,7 90,8 90,8 63,8 53,2 0,7 0,6
PGNiG Obrót Detaliczny 3,2 4,4 3,6 40,8 25,3 33,9 16,1 13,7 15,2 0,4 0,5 0,4
Gas Storage Poland
GK PGNiG 1,1 11,2 9,0 43,5 56,9 55,3 22,6 71,2 59,3 0,5 1,2 1,1

K – kobiety
M – mężczyźni

Jednostki organizacyjne Ogółem ilość chorób Wydane orzeczenia PIS o chorobach
Zawodowe uszkodzenia słuchu Zespół wibracyjny Pylica Inne
PGNiG 1
GEOFIZYKA Toruń
Exalo Drilling
PGNiG Technologie
Polska Spółka Gazownictwa 2 1 1
PGNiG Serwis
GEOVITA
PGNiG Termika
PGNiG Obrót Detaliczny
Gas Storage Poland
RAZEM GK PGNiG 3 1 1
Jednostki organizacyjne Szkolenia BHP Liczba narad BHP ze służbą techniczną-eksploatacyjną
Wstępne nowoprzyjętych pracowników Okresowe Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy Inne Razem
PGNiG 226 1 716 531 264 2 737 72
GEOFIZYKA Toruń 217 508 725 301 1 751 na bieżąco
Exalo Drilling 87 1 159 108 58 1 412 12
PGNiG Technologie 21 218 239 7
Polska Spółka Gazownictwa 6 948 227 44 7 219 173
PGNiG Serwis 77 89 7 173
GEOVITA 107 36 11 7 59 1
PGNiG Termika 88 635 15 738 34
PGNiG Obrót Detaliczny 308 516 824
Gas Storage Poland 13 35
RAZEM GK PGNiG 1 144 11 860 1 624 674 15 152 299