Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
A A A
Narzędzia
G4-10, G4-LA1

Zatrudnienie Grupy PGNiG według segmentów

2017 2016* 2015 2014 2013
Poszukiwanie i Wydobycie 6 998 7 720 8 903 10 221 10 754
Obrót i Magazynowanie 2 961 3 520 3 462 3 929 4 070
Dystrybucja 11 114 10 846 10 678 12 173 13 050
Wytwarzanie 1 785 1 870 1 071 1 068 1 066
Pozostała działalność 1 836 1 315 1 305 1 605 1 990
RAZEM 24 694 25 271 25 419 28 996 30 930
* Dane za 2016 r. po zmianach w związku z reklasyfikacją działalności GK PGNiG w 2017 r. – nastąpiło przesunięcie części zatrudnienia z segmentu Obrót i Magazynowanie do segmentu Pozostała działalność.

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. zatrudnienie w Grupie PGNiG wynosiło 24 694 osób i było niższe o 577 osób (2%) w relacji do stanu z 31 grudnia 2016 r.

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie odnotowano istotny spadek zatrudnienia. W relacji do stanu z 31 grudnia 2016 r. poziom zatrudnienia zmniejszył się o 722 pracowników (9%). Wynikało to przede wszystkim z:

  • realizacji procesu likwidacji Geofizyki Kraków na skutek czego zatrudnienie zmniejszyło się o 609 osób (z czego 143 osobom rozwiązano umowy o pracę, a pozostałym pracownikom nie przedłużono umów krótkoterminowych),
  • w spółce Exalo Drilling kontynuowany był rozpoczęty w 2016 r. proces restrukturyzacji zatrudnienia, w efekcie czego zwolnionych zostało kolejnych 195 pracowników (8%).

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. zatrudnienie w Grupie PGNiG wynosiło 24 694 osób.

W relacji do stanu z 31 grudnia 2016 r. zatrudnienie w segmencie Dystrybucja wzrosło o 268 osób (2%). Zwiększenie stanu zatrudnienia jest konsekwencją zdefiniowania w PSG nowych potrzeb biznesowych oraz procesów inwestycyjnych, a także wdrażania polityki zarządzania wiekiem, zapewniającej organizacji optymalny wiek kadry pracowniczej oraz odpowiednio wysoki poziom kwalifikacji.

W relacji do stanu z 31 grudnia 2016 r. w segmencie Wytwarzanie nastąpił spadek zatrudnienia o 85 osób (5%), na co decydujący wpływ miały istotne zmiany strukturalne. We wrześniu 2017 r. PGNiG TERMIKA EP i PEC zostały połączone (pozostała nazwa PGNiG TERMIKA EP). Umożliwiło to obu przedsiębiorstwom optymalizację zatrudnienia oraz uwolnienie 93 etatów. W celu minimalizacji kosztów społecznych procesu restrukturyzacji spółka uruchomiła dwa programy kierowane dla swoich pracowników: Urlop Terminowy do Emerytury (UTE Bis) oraz Program Dobrowolnych Odejść (PDO).

W segmencie Pozostała działalność w relacji do stanu z 31 grudnia 2016 r. odnotowano spadek stanu zatrudnienia o 88 osób (5%), na co złożył się szereg zmian w poszczególnych spółkach segmentu. Do najistotniejszych zdarzeń wpływających na stan zatrudnienia segmentu Pozostała działalność należy zaliczyć:

  • redukcję zatrudnienia w spółce PGNiG Technologie o 99 osób (16%) w rezultacie spadku koniunktury rynkowej i popytu na świadczone usługi,
  • restrukturyzację zatrudnienia w spółce Geovita, w efekcie czego zwolniono 90 pracowników (28%). Zmniejszenie stanu zatrudnienia zrealizowane zostało przede wszystkim poprzez wygaszenie umów na czas określony,
  • zwiększenie stanu zatrudnienia w PGNiG Serwis o 48 osób, głównie w rezultacie centralizacji usług wspólnych w ramach Grupy PGNiG,
  • powołanie nowej jednostki Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – Polski Gaz TUW, której działalność będzie związana z ubezpieczeniem majątku Grupy Kapitałowej PGNiG. Stan zatrudnienia w nowej spółce na 31 grudnia 2017 r. wynosił 29 osób.

Struktura zatrudnienia w Grupie PGNiG (zatrudnienie w osobach na koniec 2017 r.)


Fluktuacja – nowozatrudnieni/odejścia (podział ze względu na wiek i płeć, na koniec 2017 r.)

Wiek Liczba zatrudnionych pracowników Liczba zwolnionych pracowników
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
do 24 lat 35 140 17 217
25-34 291 491 150 355
35-44 207 342 203 423
45-55 116 337 154 528
powyżej 55 lat 45 181 205 524
RAZEM 694 1 491 729 2 047

Fluktuacja pracowników w 2017 r. w Grupie PGNiG

Jednostki organizacyjne Nowo zatrudnieni w 2017r. w proc. do wszystkich pracowników Odejścia z pracy w 2017 r. w proc. do wszystkich pracowników
PGNiG 4,02% 3,21%
Grupa PGNiG 6,91% 6,13%