Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

RAPORT ROCZNY 2017

List Prezesa Zarządu

Ubiegły rok należy uznać za udany. Przychody wzrosły rok do roku o 8%, do poziomu 35,86 mld zł, a wynik EBITDA na poziomie 6,58 mld zł jest najwyższy w historii Grupy .

Zobacz więcej
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu PGNiG SA
Zobacz więcej

List Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Wyniki Grupy Kapitałowej oraz jej pozycja – jednego z liderów polskiego sektora przemysłowego, nie pozostawiają wątpliwości, że działania podjęte w pierwszej fazie realizacji strategii okazały się właściwe.

Zobacz więcej
Bartłomiej Nowak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zobacz więcej

LIST PREZESA ZARZĄDU

kluczowe działania

do 10 mld
m3

GAZU Z KIERUNKU PÓŁNOCNEGO - BALTIC PIPE

do 2022
r.

ODNOWIENIE PORTFELA IMPORTOWEGO

do 83 mln
boe

WIELKOŚĆ UDOKUMENTOWANYCH ZASOBÓW W NORWEGII NA KONIEC 2017 R.

boe

Baltic Pipe

Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku.

Ma on umożliwić przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. W 2016 r. GAZ-SYSTEM oraz duński operator systemu przesyłowego Energinet opracowali studium wykonalności dla możliwości ustanowienia nowego połączenia międzysystemowego pomiędzy dwoma rynkami krajowymi za pomocą dwukierunkowego gazociągu podmorskiego i rozbudowy krajowych sieci przesyłowych.

Na podstawie pozytywnego wyniku studium określona została przepustowość Baltic Pipe na poziomie do 10 mld m3 rocznie do Polski oraz do 3 mld m3 rocznie do Danii i Szwecji.

Zgodnie z założeniami projektu do dnia 1 grudnia 2018 r. GAZ-SYSTEM oraz Energinet podejmą ostateczne decyzje inwestycyjne, od których realizacji zależy rozpoczęcie świadczenia usług przesyłowych gazu gazociągiem Baltic Pipe.

Więcej informacji na temat projektu Baltic Pipe znajduje się w zakładce Rynek gazu ziemnego.

Dywersyfikacja kierunków dostaw

Mając na uwadze wygaśnięcie Kontraktu Jamalskiego w 2022 r., Grupa dąży do osiągnięcia realnej dywersyfikacji portfela dostaw gazu.

W tym zakresie kluczowymi działaniami Grupy są:

  • Wsparcie budowy połączenia gazowego Polski i Norwegii.
  • Rozwój kompetencji w zakresie handlu i logistyki LNG na rynku globalnym, dzięki możliwości krótkoterminowego bilansowania portfela importowego, wesprze elastyczność w zakresie struktury pozyskania gazu po 2022 r. Kontynuowane będą działania związane z rozwojem kompetencji oraz wzmocnieniem swojej obecności na światowym rynku LNG. Planowane jest badanie możliwości kontraktacji LNG z nowych kierunków (np. Ameryka Północna, Australia, Afryka), oraz rozszerzenie obecnej współpracy z dostawcami LNG i pozyskanie nowych kompetencji w obszarze transportu morskiego LNG.
  • Zwiększenie bazy zasobów w kraju i za granicą przy jednoczesnej realizacji inwestycji Korytarza Norweskiego umożliwiłoby transport gazu z własnych złóż bezpośrednio na polski rynek.

Więcej informacji na temat dywersyfikacji źródeł gazu znajduje się w rozdziale Strategia w działaniu.

Norwegia jako kierunek rozwoju

PGNiG Upstream Norway posiada udziały w koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zlokalizowanych na Morzach Norweskim, Północnym i Barentsa.

Wspólnie z partnerami zajmuje się wydobyciem węglowodorów ze złóż Skarv, Morvin, Vilje, Vale i Gina Krog oraz zagospodarowaniem złóż Ærfugl (wcześniej Snadd) i Skogul (wcześniej Storklakken). Na pozostałych koncesjach spółka realizuje projekty poszukiwawcze.

W 2017 r. PGNiG Upstream Norway osiągnęło wzrost udokumentowanych zasobów w Norwegii, z 78 mln boe na początku roku do 83 mln boe na koniec 2017 r. w wyniku pozytywnego przeszacowania zasobów na złożach Ærfugl oraz Vilje oraz akwizycji złoża Skogul. Zgodnie z przyjętą Strategią GK PGNiG, PGNiG UN prowadziło analizy innych projektów, które mogą doprowadzić do dalszego wzrostu wydobycia.

PGNiG Upstream Norway posiada zdywersyfikowany portfel koncesji wydobywczych i poszukiwawczych na Morzach Północnym, Norweskim i Barentsa. Utrzymanie tej dywersyfikacji postrzegane jest jako istotny element zarządzania portfelem projektów. Na dzień 31 grudnia 2017 r. PGNiG UN posiadało udziały w 18 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, w tym w 2 operatorskich.

Więcej informacji na temat planów Grupy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym znajduje się w dziale Poszukiwanie i Wydobycie.

MODEL BIZNESOWY

POSZUKIWANIE
I WYDOBYCIE

POSZUKIWANIE
I WYDOBYCIE

4,5 mld
m3

wydobycie gazu ziemnego
Zobacz więcej

Wytwarzanie

Wytwarzanie

42,1
PJ

produkcja ciepła
Zobacz więcej

Dystrybucja

Dystrybucja

11,6 mld
m3

wolumen dystrybucji gazu
Zobacz więcej

Obrót
i magazynowanie

Obrót
i magazynowanie

26,8 mld
m3

wolumen sprzedaży gazu
Zobacz więcej

Jak tworzymy wartość

WYDOBYCIE

Rozpoczęcie wydobycia
na nowym złożu
w Norwegii

Rozpoczęcie wydobycia
na nowym złożu
w Norwegii

Od 2017 r. PGNiG Upstream Norway prowadzi wydobycie z nowego złoża Gina Krog, które zostało zagospodarowane przy wykorzystaniu nowej platformy wydobywczej na Morzu Północnym.
Zobacz więcej

Zagospodarowanie
nowych złóż
w Polsce

Zagospodarowanie
nowych złóż
w Polsce

W 2018 r. na terenie Polski planowane jest zagospodarowanie i podłączenie 12 odwiertów oraz zagospodarowanie 3 złóż (Solec, Gryżyna, Krobielewko).
Zobacz więcej

Rekordowe wyniki
segmentu

Rekordowe wyniki
segmentu

EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie osiągnęła poziom 3 865 mln zł.
Zobacz więcej

Handel

Zawarcie 5-letniego
kontraktu na dostawy
amerykańskiego LNG

Zawarcie dodatkowej
umowy
długoterminowej
z Qatargas
na dostawy LNG

Otwarcie biura
handlowego LNG
w Londynie

9 ŁADUNKÓW LNG

UMOWA Z FIRMĄ CENTRICA

W ramach dywersyfikacji portfela gazu ziemnego, Grupa Kapitałowa PGNiG zawarła w listopadzie 2017 r. 5-letni kontrakt na dostawę w sumie 9 ładunków LNG z firmą Centrica LNG Company Limited.

Dostawy będą pochodzić z terminalu skraplającego Sabine Pass w USA. Kontrakt wejdzie w życie w 2018 r. i będzie realizowany na bazie reguły DES (Delivery Ex Ship). To pierwszy średnioterminowy kontrakt zawarty przez biuro tradingowe LNG PST w Londynie.

Więcej informacji na temat dostaw LNG do Polski znajduje się w części raportu poświęconej segmentowi Obrót i Magazynowanie.

Dostawy LNG

Zawarcie dodatkowej umowy długoterminowej z Qatargas na dostawy LNG

W dniu 14 marca 2017 r. PGNiG zawarło z Qatargas umowę dodatkową do Umowy sprzedaży skroplonego gazu ziemnego z dnia 29 czerwca 2009 r.

Na mocy umowy dodatkowej, obowiązującej do 30 czerwca 2034 r., poczynając od 2018 r. nastąpi podwojenie dostaw LNG z Kataru do Polski. Całkowity wolumen LNG w ramach umów długoterminowych z Qatargas wzrośnie do 2 mln ton LNG na rok, co stanowi około 2,7 mld m3 gazu po regazyfikacji, a w latach 2018-2020 do 2,17 mln ton LNG rocznie czyli ok. 2,9 mld m3 gazu sieciowego.

Więcej informacji na temat dostaw LNG do Polski znajduje się w części raportu poświęconej segmentowi Obrót i Magazynowanie.

Biuro w Londynie

W lutym 2017 r. PGNiG Supply & Trading rozpoczęło działalność handlową na światowym rynku LNG poprzez otwarcie oddziału w Londynie.

Docelowo londyńskie biuro stanie się dla całej Grupy PGNiG międzynarodowym centrum kompetencji w obszarze LNG oraz głównym ośrodkiem handlowym w zakresie krótko- i średnioterminowych kontraktów na gaz skroplony. Londyńskie biuro będzie aktywnie poszukiwało alternatywnych źródeł dostaw do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, aby w jak najbardziej optymalny sposób wykorzystać zarezerwowane dla PGNiG moce tej instalacji.

Pierwsza dostawa została zakontraktowana przez oddział z Cheniere Energy i była pierwszą pochodzącą z USA do Europy Północno-Zachodniej. Ponadto, Oddział PGNiG Supply & Trading w Londynie zawarł kontrakt średnioterminowy z Centrica LNG Company Limited.

Perspektywy

Nakłady inwestycyjne
w segmencie
dystrybucja

Nakłady inwestycyjne
w segmencie
dystrybucja

2 160 mln

na rok 2018
Zobacz więcej

Rozwój segmentu
wytwarzanie

Rozwój segmentu
wytwarzanie

18
TWh

Planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej i ciepła w 2022 r.
Zobacz więcej

Aspiracje strategiczne

Aspiracje strategiczne

33,7 mld

Skumulowany wynik EBITDA w latach 2017 - 2022
Zobacz więcej

Rozwój M&A
na terenie Norwegii

Rozwój M&A
na terenie Norwegii

2,5 mld
m3

Planowane wydobycie własne w Norwegii w 2022 r.
Zobacz więcej

innowacje

Pierwszy inkubator
dla startupów
w sektorze naftowo
-gazowniczym

Projekt badawczy
w Gilowicach
i program GEO-METAN

projekt SMOK
mobilne stanowiska
do odmierzania
skroplonego gazu
ziemnego

InnVento Inkubator PGNiG

InnVento to projekt, który powstał z inicjatywy PGNiG. Jego celem jest wspie­ra­nie roz­woju star­tu­pów z branży ener­ge­tycz­nej oraz wspólne poszu­ki­wa­nie nowych tech­no­lo­gicz­nych roz­wią­zań. InnVento jest pierw­szą tego typu ini­cja­tywą w sek­to­rze naf­to­wym w Pol­sce. Wie­rzymy, że połą­cze­nie doświad­cze­nia mię­dzy­na­ro­do­wej kor­po­ra­cji z inno­wa­cyj­nym myśle­niem mło­dych przed­się­bior­ców i naukow­ców mogą odmie­nić obli­cze ener­ge­tyki w Pol­sce i na świe­cie.

Wspieramy rozwój podmiotów rozpoczynających swoją działalność w branży technologicznej. W ramach Inkubatora InnVento zapewniamy zaplecze merytoryczne, infrastrukturę techniczną, powierzchnie biurowe oraz wsparcie administracyjne i operacyjne (m.in. z zakresu prawa, ekonomii). Pomagamy również innowacyjnym przedsiębiorcom w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

Co daje InnVento:

  • dostęp do infrastruktury i usług w ramach Inkubatora
  • dostęp do infrastruktury technicznej, bazy klientów i wiedzy PGNiG
  • pomoc doradców, mentorów i coachów
  • pomoc w pozyskaniu zewnętrznego finansowania
  • nawiązanie współpracy biznesowej z PGNiG SA

 

GEO-METAN Projekt badawczy w Gilowicach

Celem projektu jest zbadanie możliwości intensyfikacji produkcji metanu z pokładów węgla z użyciem techniki szczelinowania hydraulicznego.

Polega ona na wpompowaniu do odwiertu płynu rozszczelniającego skały (w tym przypadku węgiel i skały otaczające), w których uwięziony jest gaz. PGNiG zdobyło doświadczenie w stosowaniu  tej metody w trakcie poszukiwań gazu łupkowego.

Choć wydobycie metanu z pokładów węgla jest prowadzone w wielu krajach na świecie, w Polsce nikt do tej pory nie podjął się go na szerszą skalę. Stosowane są jedynie zabiegi usuwania metanu uwolnionego w trakcie eksploatacji kopalni. Wykorzystanie metody testowanej w Gilowicach pozwoli pozbyć się dużej części gazu jeszcze przed rozpoczęciem prac górniczych. W znacznym stopniu zmniejszy to zagrożenie metanowe w kopalniach.

W przyszłości metan w pokładach węgla może być ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju w oparciu o eksploatację własnych zasobów węglowodorowych. Odmetanowanie kopalń wpłynie również zasadniczo na poprawę bezpieczeństwa pracy górników. Pozwoli też ograniczyć emisję metanu, agresywnego gazu cieplarnianego.

SMOK Mobilne stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego

Inżynierowie z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG SA zaprojektowali mobilne stanowisko SMOK, dzięki któremu z autocysterny przewożącej skroplony gaz ziemny (LNG) można dokładnie odmierzyć żądaną część ładunku.

W tej chwili rynek LNG malej skali jest ograniczony tylko do odbiorców, którzy są w stanie odebrać pełny ładunek cysterny.

Obecnie LNG może za pośrednictwem autocystern docierać do stacji regazyfikacyjnej i dalej po regazyfikacji do odbiorcy poprzez gazową sieć dystrybucyjną. Mobilne stanowisko SMOK można w każdej chwili przetransportować w dowolne miejsce w kraju, a możliwość podziału jednego ładunku na kilka partii może istotnie zwiększyć liczbę użytkowników LNG. Według szacunków PGNiG rynek LNG małej skali to ok. 65 tys. ton/rok i mógłby on w ciągu 10 lat urosnąć do co najmniej 200 tys. ton/rok, a więc ponad trzykrotnie.

Więcej informacji o projektach rozwojowych Grupy znajduje się w rozdziale Innowacyjność, badania i rozwój.